szpital baner 4

piątek 14 grudzień 2018

Szczegółowe Warunki Konkursu

ZZ-K-1152 - 80/2018 Wrocław, 02.11.2018 r.

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU.

Podstawa prawna:

- art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.160 ze zm.),

- art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2018.1510 ze zm.).

Udzielający zamówienia:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU, 50-233 Wrocław ul. OŁBIŃSKA 32

Adres do korespondencji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław

tel. – (071) 79 84 682 / 614 / p. Zertina Pluta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax sekretariat – (071) 329 36 89

strona internetowa: www.spzozmswia.wroclaw.pl

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w następujących ogólnodostępnych miejscach:

 • strona internetowa: www.spzozmswia.wroclaw.pl

 • na tablicy ogłoszeń w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze
  i w
  Szpitalu MSWiA we Wrocławiu,

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

Szczegółowe warunki konkursu ofert określają wymagania, jakie powinna spełniać oferta, sposób jej przygotowania oraz tryb składania ofert przez Oferentów, a także zasady przeprowadzenia konkursu.

§ 2

Organizatorem konkursu ofert jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Ołbińskiej 32, zwany dalej „Udzielającym zamówienie”.

§ 3

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w jednostkach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu tj.: w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, w Przychodni MSWiA we Wrocławiu i Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze.

I. Świadczenia zdrowotne udzielane w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego

- Wymagania:

- lekarz specjalista z zakresu onkologii klinicznej,

- lekarz specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia

 

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.06.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zmianami) i zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Pododdziałem Endokrynologicznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

Kwalifikacje:

- lekarz specjalista w zakresie endokrynologii

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a/ kierowania i zarządzania Pododdziałem Endokrynologicznym, na warunkach określonych
w niniejszej umowie w celu osiągnięcia zakładanych efektów;

b/ lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie endokrynologii pacjentom objętych statutową działalnością Udzielającego zamówienia,świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują w szczególności: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich oraz ordynowanie leków, konsultacje
w Izbie Przyjęć oraz w oddziałach szpitalnych.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać w/w świadczeń zdrowotnych w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia.

Czas trwania umowy na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.06.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zmianami) i zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

3. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

Kwalifikacje:

- lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a/ kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym;

b/ lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu pacjentom objętych statutową działalnością Udzielającego zamówienia,świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują w szczególności: wszystkie rodzaje zabiegów oraz postępowanie okołooperacyjne planowe i interwencyjne,badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich oraz ordynowanie leków, konsultacje w Izbie Przyjęć oraz w oddziałach szpitalnych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać w/w świadczeń zdrowotnych w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest załączyć do oferty program zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym, z uwzględnieniem celów jakie zamierza osiągnąć w zakresie zarządzania oraz opisem środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów i harmonogramem terminów, w jakich zamierza realizować poszczególne etapy programu. O szczegółowej treści
i formie w/w programu swobodnie decyduje Przyjmujący zamówienie.

Czas trwania umowy na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.06.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zmianami) i zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

4. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii:

a/ w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

- udzielanie świadczeń w sposób zapewniający ciągłość pracy stanowisk anestezjologicznych w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, oraz ciągłość opieki lekarskiej nad pacjentami według harmonogramu opracowanego przez Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w godzinach pomiędzy 7.30 do 18.00

b/pełnienia dyżurów medycznychw Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

- udzielanie świadczeń zdrowotnych według tygodniowego harmonogramu dyżurów medycznych ustalanego przez ordynatora oddziału, pełnienie dyżurów medycznych od poniedziałku do piątku
w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego, udzielanie świadczeń w sposób zapewniający ciągłość pracy stanowisk anestezjologicznych w SP ZOZ MSWiA, oraz ciągłość opieki lekarskiej nad pacjentami.

c/w zakresie pozostawania w gotowości do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w przypadku wezwania

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

- gotowość do udzielania świadczeńwedług miesięcznego harmonogramu ustalonego przez Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego,

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.06.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zmianami) i zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

 1. 5. w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym i udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania,

 2. Kwalifikacje:
  - lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

- udzielanie świadczeń dotyczy wszystkich rodzajów zabiegów oraz postępowania okołooperacyjnego planowego i interwencyjnego, opieka nad pacjentami przebywającymi
w oddziale oraz nagłe interwencje w pozostałych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych według miesięcznego harmonogramu ustalonego przez Kierownika/Ordynatora Oddziału Urazowo - Ortopedycznego, świadczenia zdrowotne będą wykonywane w godzinach pomiędzy 07.30 – 18.00, zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia,

- gotowość do udzielania świadczeń według miesięcznego harmonogramu ustalonego przez Kierownika/Ordynatora Oddziału Urazowo - Ortopedycznego,od poniedziałku do piątku
w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego
,

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.06.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zmianami) i zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

6. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym oraz pełnienia dyżurów medycznych
w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym :

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista chorób wewnętrznych,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych według miesięcznego harmonogramu ustalonego przez Kierownika Oddziału Internistycznego z Pododdziałem Endokrynologicznym, zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia,

- świadczenia zdrowotne będą wykonywane w godzinach 07.30 – 15.30,

- pełnienie dyżurów medycznych według miesięcznego harmonogramu ustalanego przez Kierownika Oddział Internistycznego z Pododdziałem Endokrynologicznym, pełnienie dyżurów medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta
w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego
.

 

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.06.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zmianami) i zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

7. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w Oddziale Internistycznym
z Pododdziałem Endokrynologicznym oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym :

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista endokrynolog,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych według miesięcznego harmonogramu ustalonego przez Kierownika Pododdziału Endokrynologicznego, zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia,

- świadczenia zdrowotne będą wykonywane w godzinach 07.30 – 15.30,

- pełnienie dyżurów medycznych według miesięcznego harmonogramu ustalanego przez Kierownika Pododdziału Endokrynologicznego, pełnienie dyżurów medycznych od poniedziałku do piątku
w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.06.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zmianami) i zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

8.udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej i udzielanie w/w świadczeń w przypadku wezwania:

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista chirurgii ogólnej, lekarz w trakcie specjalizacji

- udzielanie świadczeń dotyczy wszystkich rodzajów zabiegów oraz postępowania okołooperacyjnego planowego i interwencyjnego, opieka nad pacjentami przebywającymi
w oddziale oraz nagłe interwencje w pozostałych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych według miesięcznego harmonogramu dyżurów medycznych ustalanego przez Ordynatora Oddziału, pełnienie dyżurów medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego,

- gotowość do udzielania świadczeń według miesięcznego harmonogramu ustalonego przez Ordynatora Oddziału ,od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego,
w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego
,

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.06.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zmianami) i zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

9. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć

- wymagana specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych lub medycyny ratunkowej,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych według miesięcznego harmonogramu dyżurów medycznych ustalanego przez Kierownika Izby Przyjęć,

- pełnienie dyżurów medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 do 15.05,

- pełnienie dyżurów medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego,

- pełnienie dyżurów medycznych w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego,

- pełnienie dyżurów co najmniej 4 razy w miesiącu.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.06.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zmianami) i zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

10.udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu wyników EEG pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz opis wyników EEG pacjentów spoza Szpitala

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista neurolog,

- udzielanie świadczeń co najmniej jeden raz w tygodniu.

11. udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na konsultacjach z zakresu neurologii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista neurolog,

- udzielanie świadczeń zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.06.2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne ze zmianami) i zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

 

12. udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na konsultacjach z zakresu psychiatrii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista psychiatra,

- udzielanie świadczeń zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U.2013.1386 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.) oraz zarządzeniu Nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.05.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z późniejszymi zmianami.

13. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie konsultacji z rehabilitacji medycznej w Dziale Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

Kwalifikacje:
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Wymagania:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji z rehabilitacji medycznej w Dziale Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (
tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 465), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 42/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23.05.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

 

14. udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu i opisywaniu badań USG oraz opisywania badań RTG w Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

- wymagana specjalizacja z radiodiagnostyki,

- udzielanie świadczeń co najmniej dwa razy w tygodniu pomiędzy godz. 07.30 a godz. 18.00.

II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiuoraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznegoi udzielania świadczeń w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław,

- wymagany kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego lub specjalizacja
z pielęgniarstwa anestezjologicznego i co najmniej 5 letni staż w zawodzie pielęgniarki.

a/ udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych, w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 07.30 do godz. 19.30 i od 19.30 do 07.30 dnia następnego.

b/pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i udzielania świadczeń w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego,
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.05 do 07.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego,

2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

- wymagany kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego lub specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego i co najmniej 5 letni staż w zawodzie pielęgniarki,

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 07.30 do godz. 21.00,

b/ pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego i udzielanie świadczeń w Bloku Operacyjnym, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław, w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego, w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.05 do 07.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego.

3.na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Internistyczny
z Pododdziałem Endokrynologicznym
w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław, w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 07.00 do godz. 19.00 i od 19.00 do 07.00 dnia następnego,

- wymagania - co najmniej 5 letni staż w zawodzie pielęgniarki.

4.na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym lub w Oddziale Chirurgicznym lub w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław, w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 07.30 do godz. 19.30 i od 19.30 do 07.30 dnia następnego.

- wymagania - co najmniej 5 letni staż w zawodzie pielęgniarki.

5.na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Ginekologicznym
w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, 50-233 Wrocław, w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 07.30 do godz. 19.30 i od 19.30 do 07.30 dnia następnego.

- wymagania - co najmniej 5 letni staż w zawodzie położnej.

6.na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Przychodni MSWiA we Wrocławiu

- wymagania - co najmniej 5 letni staż w zawodzie pielęgniarki,

- kurs specjalizacyjny w zakresie szczepień ochronnych,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa, w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Kierownika Przychodni

III. Świadczenia zdrowotne udzielane w Przychodni MSWiA we Wrocławiu:

1.Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Poradni Dziecięcej:

- wymagania lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,

- lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych,

- lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych według harmonogramu ustalonego w uzgodnieniu
z
Kierownikiem Przychodni,

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi realizacji świadczeń POZ zawartymi rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016.86 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 września .2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.) i z
zarządzeniem Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zmianami.

2. Poradnia Rehabilitacji

Kwalifikacje:
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii
i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii
i medycyny fizykalnej, lub
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji,  lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

3) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji, w trakcie specjalizacji w dziedzinie

rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii

Wymagania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w warunkach domowych,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych co najmniej trzy dni w tygodniu, w tym co najmniej jeden dzień od godz. 13.00 do godz. 18.00,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych co najmniej 19 godzin tygodniowo.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (
tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 465), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 42/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23.05.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

3. Poradnia Medycyny Pracy i Poradnia Badań Profilaktycznych:

Wymagania:

lekarza specjalista w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej
i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie służby medycyny pracy z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 53), + uprawnienia do badania kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy
,

- wykonywanie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych, badaniestanu zdrowia
i wydawanie orzeczeń kierowcom oraz osobom ubiegającym się o prawo jazdy, wydawanie orzeczeń do celów sanitarno – epidemiologicznych, dokonywanie okresowych przeglądów stanowisk pracy/służby pełnionej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, badanie stanu zdrowia i wydawanie orzeczeń osobom posiadającym broń lub ubiegającym się o pozwolenie na posiadanie broni, uczestniczenie w okresowej weryfikacji charakterystyki pracy/służby, sporządzanie sprawozdań dotyczących badań profilaktycznych
,

- udzielanie świadczeń co najmniej 3 dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 08.00 – 15.00.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń objętych przedmiotem umowy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. 2018.1155), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r., Nr 149. poz. 1002) oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

4. Poradnia Zdrowia Psychicznego:

- lekarz specjalista psychiatrii,

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym i pacjentom przyjmowanym odpłatnie.

 

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U.2013.1386 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.) oraz zarządzeniu Nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.05.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z późniejszymi zmianami.

5. Poradnia Zdrowia Psychicznego (psychoterapia):

1) osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada dyplom lekarza lub mgr psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 08 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r., nr 73, poz. 763 ze zm.),

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo – behawioralnej lub systemowej,
w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 rokiem ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

c) posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. „b”, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w szczególności powołana przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty – zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię”

lub

2) osoba, o której mowa w pkt. 1 lit. „a”, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata
w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w pkt. 1 lit. „b” oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej „osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U.2013.1386 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.) oraz zarządzeniu Nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.05.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z późniejszymi zmianami.

6. Poradnia Chirurgiczna

- lekarz specjalista chirurgii lub chirurgii ogólnej,

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym i pacjentom przyjmowanym odpłatnie.

- udzielanie świadczeń zdrowotnych co najmniej 12 godzin tygodniowo tj. 3 razy w tygodniu po minimum 4 godziny w tym: 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 14.00, 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 14.00 a 20.00 i 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 20.00.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity Dz.U.2016.357 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), w zarządzeniu Nr 22/2018/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.03.2018 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zmianami i zarządzenia Nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

7. Poradnia Urazowo – Ortopedyczna:

lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo - ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym i pacjentom przyjmowanym odpłatnie.

- udzielanie świadczeń zdrowotnych co najmniej 12 godzin tygodniowo tj. 3 razy w tygodniu po minimum 4 godziny w tym: 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 14.00, 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 14.00 a 20.00 i 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 20.00.

 

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity Dz.U.2016.357 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), w zarządzeniu Nr 22/2018/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.03.2018 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zmianami i zarządzenia Nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

8. Poradnia Ginekologiczno - Położnicza:

lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym i pacjentom przyjmowanym odpłatnie.

- udzielanie świadczeń zdrowotnych co najmniej 12 godzin tygodniowo tj. 3 razy w tygodniu po minimum 4 godziny w tym: 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 14.00, 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 14.00 a 20.00 i 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 20.00.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity Dz.U.2016.357 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), w zarządzeniu Nr 22/2018/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.03.2018 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zmianami i zarządzenia Nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

9. Poradnia Kardiologiczna:

lekarz specjalista kardiolog

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym i pacjentom przyjmowanym odpłatnie.

- udzielanie świadczeń zdrowotnych co najmniej 12 godzin tygodniowo tj. 3 razy w tygodniu po minimum 4 godziny w tym: 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 14.00, 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 14.00 a 20.00 i 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 20.00.

 

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity Dz.U.2016.357 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), w zarządzeniu Nr 22/2018/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.03.2018 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zmianami i zarządzenia Nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

10. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań laryngologicznych:

- wymagania: lekarz specjalista laryngolog lub otolaryngolog lub lekarz z I stopniem specjalizacji z laryngologii lub otolaryngologii,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

11. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań okulistycznych:

- wymagania: lekarz specjalista okulistyki lub lekarz z I stopniem specjalizacji z okulistyki,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

12. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań neurologicznych:

- wymagania: lekarz specjalista neurolog lub lekarz z I stopniem specjalizacji z neurologii

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań neurologicznych pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

13. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań dermatologicznych:

- wymagania: lekarz specjalista dermatologii i wenerologii, lub lekarz z I stopniem specjalizacji
z dermatologii i wenerologii

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań dermatologicznych pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

14. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań kardiologicznych:

- wymagania: lekarz specjalista kardiolog

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kardiologicznych pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym i pacjentom przyjmowanym odpłatnie oraz wykonywanie
i opisywanie badań USG serca (poza umową z NFZ), wykonywanie i opisywanie prób wysiłkowych (poza umową z NFZ), odczytywanie i opisywanie wyników badań Holter EKG (poza umową z NFZ), odczytywanie i opisywanie wyników badań Holter RR (poza umową z NFZ),

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

IV. Świadczenia zdrowotne udzielane w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze:

1.Podstawowa Opieka Zdrowotna i Poradnia Dziecięca:

- wymagania lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej lub lekarz w trakcie specjalizacji
w dziedzinie medycyny rodzinnej

- lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznychlub lekarz w trakcie specjalizacji
w dziedzinie
chorób wewnętrznych,

- lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii

- udzielanie świadczeń zdrowotnych według harmonogramu ustalonego w uzgodnieniu
z
Kierownikiem Przychodni,

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi realizacji świadczeń POZ zawartymi rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016.86 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 września .2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.) i z
zarządzeniem Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zmianami.

2. Poradnia Dermatologiczna;

- lekarz specjalista dermatologii i wenerologii,

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną i osadzonych w areszcie śledczym/zakładzie karnym oraz pacjentom przyjmowanym odpłatnie.

- udzielanie świadczeń zdrowotnych co najmniej 12 godzin tygodniowo tj. 3 razy w tygodniu po minimum 4 godziny w tym: 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 14.00, 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 14.00 a 20.00 i 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 20.00.

 

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity Dz.U.2016.357 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), w zarządzeniu Nr 22/2018/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.03.2018 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zmianami i zarządzenia Nr 65/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26.06.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

3.Poradnia Badań Profilaktycznych:

Wymagania:

lekarza specjalista w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej
i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie służby medycyny pracy z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 53), + uprawnienia do badania kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy
,

- wykonywanie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych, badaniestanu zdrowia
i wydawanie orzeczeń kierowcom oraz osobom ubiegającym się o prawo jazdy, wydawanie orzeczeń do celów sanitarno – epidemiologicznych, dokonywanie okresowych przeglądów stanowisk pracy/służby pełnionej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, badanie stanu zdrowia i wydawanie orzeczeń osobom posiadającym broń lub ubiegającym się o pozwolenie na posiadanie broni, uczestniczenie w okresowej weryfikacji charakterystyki pracy/służby, sporządzanie sprawozdań dotyczących badań profilaktycznych
,

- udzielanie świadczeń co najmniej 3 dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 08.00 – 15.00.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń objętych przedmiotem umowy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. 2018.1155), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r., Nr 149. poz. 1002) oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

4. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie konsultacji
z rehabilitacji medycznej w Gabinecie Usprawnienia Leczniczego w Przychodni MSWiA
w Jeleniej Górze.

Kwalifikacje:
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Wymagania:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji z rehabilitacji medycznej w Gabinecie Usprawnienia Leczniczego w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (
tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 465), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzenia nr 42/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23.05.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

5. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań neurologicznych:

- wymagania: lekarz specjalista neurolog lub lekarz z I stopniem specjalizacji z neurologii

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań neurologicznych pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

6. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań okulistycznych:

- wymagania: lekarz specjalista okulistyki lub lekarz z I stopniem specjalizacji z okulistyki,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

7. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań laryngologicznych:

- wymagania: lekarz specjalista laryngolog lub otolaryngolog lub lekarz z I stopniem specjalizacji
z laryngologii lub otolaryngologii,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

 

IV. Czas trwania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z wyjątkiem świadczeń wymienionych w ust.. I pkt 2 i 3, od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

V. Świadczenia zdrowotne będą udzielane osobom ubezpieczonym bezpłatnie i innym osobom uprawnionym do świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z obszaru działania Udzielającego zamówienie oraz osobom, dla których badania wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami.

§ 4

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32 - oddziały szpitalne,
2. Przychodnia MSWiA we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35 - 39,
3. Przychodnia MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43,

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE ( OFERENT)
§ 5

Do konkursu mogą przystąpić podmioty spełniające warunki określone w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.160 ze zm.).

§ 6

 1. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty powinien zapoznać się
  ze wszystkimi informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie Udzielającemu zamówienia oferty oraz innych dokumentów, zgodnie z wymogami ustalonymi przez Udzielającego zamówienie. Oferent składa w jednej kopercie ofertę na wybrany lub wybrane rodzaje świadczeń zdrowotnych oraz inne wymagane dokumenty.

 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

WYMAGANE WARUNKI FORMALNE SKŁADANEJ OFERTY

§ 7

I. Składana oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 i ofertę cenową wg załącznika Nr 2 złożoną
  w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

II. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie i z treścią szczegółowych warunków konkursu oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy i wyraża zgodę na zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami tej umowy w przypadku wybrania jego oferty – załącznik Nr 3.

2. Kopię aktualnego dokumentu wydanego przez właściwy organ stwierdzający wpis do właściwego rejestru:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

- zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub księga rejestrowa

4. Kopię dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów medycznych;

 • odpis prawa wykonywania zawodu;

 • odpis dyplomu specjalizacji;

5. Zobowiązanie (pkt 4 załącznika nr 3) do przedstawienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu oferowanego świadczenia zdrowotnego, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza.

6. Kopię dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych wymienionych w § 3 ust. II pkt 1 i 2 poświadczone „za zgodność
z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza:

 • dyplom ukończenia studiów lub

 • dyplom ukończenia średniej szkoły pielęgniarskiej

 • prawa wykonywania zawodu;

 • dyplom specjalizacji lub odpis zaświadczenia ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego;

 • dyplom specjalizacji lub odpis zaświadczenia ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego;

Oświadczenie Oferenta o posiadaniu minimum pięcioletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu pielęgniarki sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4.

7. Kopię dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych wymienionych w § 3 ust. II pkt 3, 4, 5 i 6 poświadczone „za zgodność
z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza:

 • prawa wykonywania zawodu;

 • dyplom ukończenia studiów lub

 • dyplom ukończenia średniej szkoły pielęgniarskiej

Oświadczenie Oferenta o posiadaniu minimum pięcioletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu pielęgniarki sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5.

§ 8

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć Udzielającemu zamówienia ofertę
  w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) na formularzach stanowiących załączniki do szczegółowych warunków konkursu ofert. Oferent wypełnia ofertę tylko na wybrany przez siebie rodzaj świadczenia.

2. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim, wskazane jest napisanie oferty na komputerze.

3. W przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika do oferty powinno być załączone wystawione i podpisane przez Oferenta pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta
w toku postępowania konkursowego (ewentualnie do zawarcia umowy).

4. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez oferenta lub osobę upoważnioną /pełnomocnika /.

5. Poprawki mogą być dokonywane tylko poprzez przekreślenie błędnego zapisu, umieszczenie obok niego treści poprawnej i opatrzenie podpisem osoby uprawnionej do dokonania korekty (Oferenta lub upoważnionego pełnomocnika).

6. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN.

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym
w ogłoszeniu o konkursie ofert.

8. Koperta powinna być zaadresowana do Udzielającego zamówienie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie ……………………….”.

9. Składający ofertę otrzyma potwierdzenie zawierające datę złożenia oferty oraz numer kolejny
w rejestrze ofert.

10. Oferty przesłane drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 15.00.

11. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę przez upływem terminu składania ofert. Udzielający zamówienia odnotowuje wycofanie oferty w rejestrze ofert.

12. Po upływie terminu składania ofert, Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Po zakończeniu postępowania konkursowego, oferty złożone Udzielającemu zamówienia wraz
z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.

TRYB OTWIERANIA OFERT

§ 9

 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powoła komisję konkursową.

 2. Komisja składać się będzie co najmniej z trzech osób, spośród których Udzielający zamówienie wyznaczy Przewodniczącego.

3. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem jest:

  1. jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

  2. osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

  3. osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

  4. osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią
   z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

4. Dyrektor SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu w sytuacji, o której mowa w ust. 3 dokonuje wyłączenia
i powołuje nowego członka Komisji Konkursowej.

5. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 10

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. w dniu 03.12.2018 r., o godz. 09.00, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, oferenci mogą być obecni oraz mogą składać wyjaśnienia
i oświadczenia do protokółu.

3. Komisja konkursowa w części jawnej ogłasza obecnym oferentom, które z ofert będą brały udział
w konkursie, a które zostają odrzucone.

4. Odrzuceniu podlegają oferty nie odpowiadające warunkom określonym w „Szczegółowych Warunkach Konkursu” tj.:

- oferty zawierające nieprawdziwe informacje,

- Oferent nie podał w ofercie ceny świadczeń,

- Oferent nie złożył formularza ofertowego,

- oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

5. Komisja konkursowa wzywa Oferentów do uzupełnienia dokumentów, jeśli oferta zawiera braki formalne lub jeśli Oferent nie przedstawił wymaganych dokumentów i wyznacza termin dostarczenia dokumentów lub usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty następuje w części niejawnej konkursu. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru większej ilości ofert odpowiadających potrzebom Udzielającego zamówienia w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania świadczeń zdrowotnych.

7. Udzielający zamówienie zaprosi w formie pisemnej lub telefonicznie wybranych Oferentów do podpisania umów.

§ 11

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

- cena za udzielanie świadczeń. / 70 % /

- kwalifikacje zawodowe Oferenta, / 10 % /

- doświadczenie zawodowe Oferenta, w razie takich samych kwalifikacji decyduje dłuższy staż pracy, / 10 %/

- dyspozycyjność w udzielaniu świadczeń zdrowotnych u Udzielającego zamówienia / 10 % /
(w przypadku świadczeń, przy których są określone wymagania dotyczące dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych, Oferent powinien dołączyć proponowany harmonogram udzielania świadczeń).

§ 12

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu,

2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,

3) wykaz zgłoszonych ofert,

4) informację czy oferty odpowiadały warunkom określonym w konkursie,

5) informację ile ofert nie odpowiadało warunkom określonym w konkursie lub zgłoszonych po terminie,

6) ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,

7) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielającego Zamówienia ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem,

8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej,

9) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

10) podpisy członków Komisji.

POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

§ 13

Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

§ 14

1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent
może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

3. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu w 3 dni od daty jej złożenia.

4. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi komisja konkursowa informuje niezwłocznie w formie pisemnej pozostałych oferentów i Udzielającego zamówienia.

5. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu – ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostaje podane na stronie SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

7. Po wniesieniu protestu Udzielający zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy.

8. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający zamówienia niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów.

 1. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert.

ZAWARCIE UMOWY

§ 15

1. Udzielający zamówienia zawiera umowy z oferentami, których oferty wybrano w konkursie,
w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień zawartych w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w „Szczegółowych warunkach konkursu” mają zastosowanie przepisy :

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.160 ze zm.),

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2018.1510 ze zm.).

- kodeksu cywilnego.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Oferta cenowa.

 3. Oświadczenie oferenta.

 4. Wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wraz z załącznikami.

Poniżej wzory dokumentów do pobrania.

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 1. w ramach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………............................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................

5. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………………..

6. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

7. Nr prawa wyk. zawodu: …………………………………………………………………………

8. Rodzaj i stopień specjalizacji: ......................………………………….…………………………

9. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 1. w ramach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 konsultację
wynosi ..............................zł brutto, słownie zł (................................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznymz jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………………………………………………………………… …………………..................................................………………………………………………………

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………

7. Rodzaj i stopień specjalizacji: ......................……………………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie za kierowanie i zarządzanie Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu wynosi:

- ........................ zł brutto miesięcznie, słownie zł ..............................................................................,

 1. 2. Proponowane wynagrodzenie za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wynosi:

 2. - ………...zł brutto (słownie zł.: ……………………………………….......…………………)

 1. 3. Proponowane wynagrodzenie za jedną godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych wynosi:

 2. - ………...zł brutto (słownie zł.: ……………………………………….......…………………)

 3. 4. Proponowane wynagrodzenie za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania bez zabiegu operacyjnego wynosi:

 4. - ………...zł brutto (słownie zł.: …………………………………………..…………………)

       
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie kierowania i zarządzania Pododdziałem Endokrynologicznymz jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………..

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………

7. Rodzaj i stopień specjalizacji: ......................……………………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta

w zakresie kierowania i zarządzania Pododdziałem Endokrynologicznymz jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

Warunkiem prawidłowo sporządzonej oferty jest zaoferowanie wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne wymienione w pkt 2. Oferent może złożyć ofertę również na świadczenia określone
w pkt 1. Niezłożenie oferty na świadczenia określone w pkt 1
nie stanowi o nieważności oferty.

1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie za kierowanie i zarządzanie Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu wynosi:

- ........................ zł brutto miesięcznie, słownie zł ..............................................................................,

 1. 2. Proponowane wynagrodzenie za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wynosi:

 2. - ………...zł brutto (słownie zł.: ……………………………………….......…………………)

       
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, pełnienia dyżurów medycznych oraz pozostawania w gotowości do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………..

5. NIP ……………………………………..REGON …………………………………..……………..

6. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

7. Nr prawa wyk. zawodu: …………………………………………………………..…………………

9. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................………………..…………………………

10. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………..……………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na :

 1. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, pełnienia dyżurów medycznych oraz pozostawania w gotowości do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

 2. Warunkiem prawidłowo sporządzonej oferty jest zaoferowanie wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne wymienione w pkt 1 i 2. Oferent może złożyć ofertę również na świadczenia określone
  w pkt 3 i 4. Niezłożenie oferty na świadczenia określone w pkt 3 i 4 nie stanowi o nieważności oferty.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych
wynosi .......................zł brutto, słownie zł.(.........................................................................................)

2. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę dyżuru medycznego
wynosi ..............................zł brutto, słownie zł (................................................................................)

3. Proponowana stawka brutto (cena) za 1 godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych:

wynosi ………………..zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………………

4. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania:
wynosi .............................zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………….

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnychw zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznymw Szpitalu MSWiA we Wrocławiu:

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ………………….....................................

4. NIP ……………………………………..REGON ……………………….………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ....................……………………..……………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………..……………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym oraz pozostawania
w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym

w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu:

1. Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia:

- ……….. zł brutto (słownie zł.: …………………………………………………………………..) za jedną godzinę udzielonych świadczeń,

2. Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia

- ………...zł brutto (słownie zł.: ……………………………………………………………………) za jedną godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,

3. Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia

- ……….. zł brutto (słownie zł.: ……………………………………………………………….…..) za jedną godzinę udzielonych świadczeń w przypadku wezwania.

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych
w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym :

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ………………….....................................

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………….……………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………………………….…

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ....................……………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych
w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym :

1. Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia:

- ……….. zł brutto (słownie zł.: …………..) za jedną godzinę udzielonych świadczeń,

2. Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia

- ………...zł brutto (słownie zł.: ………………) za jedną godzinę dyżuru medycznego

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym oraz pełnienia dyżurów medycznych
w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym :

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: …………………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ………………….....................................

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ....................…………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..…………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii
w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym :

Warunkiem prawidłowo sporządzonej oferty jest zaoferowanie wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne wymienione w pkt 1. Oferent może złożyć ofertę również na świadczenia określone
w pkt 2. Niezłożenie oferty na świadczenia określone w pkt 2 nie stanowi o nieważności oferty.

1. Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia:

- ……….. zł brutto (słownie zł.: …………..) za jedną godzinę udzielonych świadczeń,

2. Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia

- ………...zł brutto (słownie zł.: ………………) za jedną godzinę dyżuru medycznego

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 1. w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym, pełnienie dyżurów medycznych
  w Oddziale Chirurgicznym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej i udzielanie w/w świadczeń w przypadku wezwania:

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………… …………………....................................................................................................................................

5. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………………

6. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

7. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………….…………………………………

9. Rodzaj i stopień specjalizacji: ......................………………….…………………….………………

10. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………..……………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej
w Oddziale Chirurgicznym, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej i udzielanie w/w świadczeń w przypadku wezwania.

Warunkiem prawidłowo sporządzonej oferty jest zaoferowanie wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne wymienione w pkt 2. Oferent może złożyć ofertę również na świadczenia określone w pkt 1, 3 i 4. Niezłożenie oferty na świadczenia określone w pkt 1, 3 i 4 nie stanowi o nieważności oferty.

1. Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia:

- ……….. zł brutto (słownie zł.: …………..) za jedną godzinę udzielonych świadczeń,

2. Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia

- ………...zł brutto (słownie zł.: ………………) za jedną godzinę dyżuru medycznego

3. Proponowana stawka brutto (cena) za 1 godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych:

wynosi ………………..zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………………

4. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania:
wynosi .............................zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………….

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 1. w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………… …………………....................................................................................................................................

5. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………………

6. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

7. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………….…………………………………

9. Rodzaj i stopień specjalizacji: ......................………………….…………………….………………

10. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………..……………….

11. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

……………………………………………………………………………………………….…………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć

Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia

- ………...zł brutto (słownie zł.: …………………………………………………………….………) za jedną godzinę dyżuru medycznego

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu wyników EEG pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA oraz opis wyników EEG pacjentów spoza Szpitala.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię…………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………

4. NIP ……………………………………..REGON ………………….……………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………….……………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ................………………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………………………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu wyników EEG hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA oraz opis wyników EEG pacjentów spoza Szpitala.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za opisanie wyniku jednego badania EEG.

wynosi ..................................zł brutto, słownie zł. (.............................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

konsultacje z zakresu neurologii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnychw Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię…………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………………………………………………………………….………

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: …………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na :

 1. konsultacje z zakresu neurologii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 udzieloną konsultację neurologiczną
wynosi .......................zł brutto, słownie zł. (........................................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

konsultacje z zakresu psychiatrii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnychw Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię…………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………………………………………………………………….………

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: …………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na :

 1. konsultacje z zakresu psychiatrii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 udzieloną konsultację psychiatryczną
wynosi .......................zł brutto, słownie zł. (........................................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie wykonywania i opisywania badań USG oraz opisywania badań RTG w Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ………………………………………….

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: .....................………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

Załącznik nr 2

 

 

Oferta cenowa Oferenta za wykonywanie i opisywanie badań USG oraz opisywania badań RTGw Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za wykonanie i opisanie 1 badania USG
wynosi ..............................zł brutto, słownie zł (.................................................................................)

2.Proponowana stawka brutto ( cena) za opisanie 1 badania RTG
wynosi ..............................zł brutto, słownie zł (.................................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

konsultacje w zakresie rehabilitacji medycznej w Dziale Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu*/ Gabinecie Usprawnienia Leczniczego w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię…………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………………………………………………………………….………

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: …………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na :

konsultacje w zakresie rehabilitacji medycznej w Dziale Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu*/Gabinecie Usprawnienia Leczniczego w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 udzieloną konsultację
wynosi .......................zł brutto, słownie zł. (........................................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy: /PRAKTYKA INDYWIDUALNA LUB OUTSOURCING/

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………

4. NIP ……………………………………..REG………………………………………………….…..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: …………………………………………………………………….………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: .....................……………………………………..……

8. Osoba wskazana do kontaktów: …………………………………………………………………….

9. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta : PRAKTYKA INDYWIDUALNA LUB OUTSOURCING/

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz pozostawanie
w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Warunkiem prawidłowo sporządzonej oferty jest zaoferowanie wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne wymienione w pkt 1. Oferent może złożyć ofertę również na świadczenia określone w pkt 2 i 3. Niezłożenie oferty na świadczenia określone w pkt 2 i 3 nie stanowi o nieważności oferty.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych:
wynosi .............................zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………. ……

2. Proponowana stawka brutto (cena) za 1 godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych:

wynosi ………………..zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………………

3. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania:
wynosi .............................zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………. ……

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy: :

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego oraz pozostawanie
w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego i udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………

4. NIP ……………………………………..REG……………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: .....................…………………………………………

8. Osoba wskazana do kontaktów: ……………………………………………………………….

9. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..…………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego oraz pozostawanie
w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego i udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Warunkiem prawidłowo sporządzonej oferty jest zaoferowanie wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne wymienione w pkt 1. Oferent może złożyć ofertę również na świadczenia określone w pkt 2 i 3. Niezłożenie oferty na świadczenia określone w pkt 2 i 3 nie stanowi o nieważności oferty.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych:
wynosi .............................zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………. ……

2. Proponowana stawka brutto (cena) za 1 godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych:

wynosi ………………..zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………………

3. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania:
wynosi .............................zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………. ……

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy:

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu,

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………….

4. NIP ……………………………………..REGON ……………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………………………..……

7. Rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………………………….……

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych:
wynosi .............................zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………. .......

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy:

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym lub w Oddziale Chirurgicznym lub w Izbie Przyjęć* w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………….

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………...………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………….….…………

7. Rodzaj specjalizacji: ......................………………………………………………………….………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: .…………………………………………….……….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym lub w Oddziale Chirurgicznym lub w Izbie Przyjęć* w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych:
wynosi .............................zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………. .........

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy:

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………….

4. NIP ……………………………………..REGON ……………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………………………..……

7. Rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………………………….……

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: .……………………………………………….…….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych:
wynosi .............................zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………. .........

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy:

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Przychodni MSWiA we Wrocławiu

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………….

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………..………

7. Rodzaj specjalizacji: ......................……………………………………………………………….…

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: .……………………………………….…………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Przychodni MSWiA we Wrocławiu

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych:
wynosi .............................zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………. .........

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie POZ* lub Poradni Dziecięcej* w Przychodni MSWiA we Wrocławiu*/ Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………………………………………….…………………..…

4. NIP ………………………………..REGON…………………………………………….………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawod………………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: .........……………………………………….…………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………..….

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

…………………………………………………………………………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych :

 1. w zakresie POZ* lub Poradni Dziecięcej* w Przychodni MSWiA we Wrocławiu*/ Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*

1. Proponowana stawka za 1 godzinę udzielanych świadczeń zdrowotnych:

wynosi brutto (cena) .........................zł, słownie w zł:(....................................................................)

 

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie /Poradnie specjalistyczne/*................................................................................................

w Przychodni MSWiA we Wrocławiu lub w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*

Dane Oferenta:

1. Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………..

2. Siedziba: …………………………………………………………………........................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………………………………………………………

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………....

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ……………………..

6. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………………

7. Rodzaj i stopień specjalizacji: …………………………………………………………….. ……

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………..

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

………………………………………………………………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

* wpisać nazwę właściwej poradni oraz podkreślić właściwą Przychodnię

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej tj. Poradni……………………………..………………………………… w Przychodni MSWiA* w …………………………………………………………………………………………..………………

1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie ....................% wartości wypracowanych punktów ze świadczeń pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ

2. Proponowana stawka za 1 poradę dla Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .......................................................................................,

3. Proponowana stawka za 1 poradę z zakresu medycyny pracy z zastrzeżeniem, że
w ramach jednej porady lekarz zobowiązany jest dokonać wpisu dotyczącego każdego ze wspólnie wykonywanych badań w ramach badań profilaktycznych okresowych i badań kontrolnych. Obydwa badania tej samej osoby odbywają się w ramach jednej porady:

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ....................................................................................,

4. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ....................................................................................,

5. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie zatrzymanej przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonej w areszcie śledczym/zakładzie karnym wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ..............................................................................................................................................,

6. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie kierowanej w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowemu wynosi…………zł brutto (słownie zł.: ……………………….……………………………) (dotyczy Przychodni MSWiA we Wrocławiu)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* wpisać nazwę właściwej poradni oraz podkreślić właściwą Przychodnię

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię…………………………………………………………………………

2. Siedziba: ……………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ………………….........................................

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie .................... % wartości wypracowanych punktów ze świadczeń pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ,

2. Proponowana stawka za 1 poradę dla Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .....................................................................................,

3. Proponowana stawka za 1 poradę z zakresu medycyny pracy

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ..................................................................................,

4. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ...........................................................................

5. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie zatrzymanej przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonej w areszcie śledczym/zakładzie karnym wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .............................................................................................................................................,

6. Proponowana stawka za wykonanie i opisanie 1 badania USG serca (poza NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………………………

7. Proponowana stawka za wykonanie i opisanie 1 próby wysiłkowej (poza NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………………………

8. Proponowana stawka za odczytanie i opisanie wyniku 1 badania Holter EKG (poza NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: …………………………………………………………

9. Proponowana stawka za odczytanie i opisanie wyniku 1 badania Holter RR (poza NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: …………………………………………………………

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w Poradni Rehabilitacji w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Dane Oferenta:

1. Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………..

2. Siedziba: …………………………………………………………………........................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………………………………………………………

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………....

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ……………………..

6. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………………

7. Rodzaj i stopień specjalizacji: …………………………………………………………….. ……

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………..

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

………………………………………………………………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

 

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta

w Poradni Rehabilitacji w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie ....................% wartości wypracowanych punktów ze świadczeń pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie psychoterapii – Poradnia Zdrowia Psychicznego w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię………………………………………………………………….…………

2. Siedziba: …………………………………………………………………........................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………………………………………………….……

4. NIP ……………………………………..REGON ……………………………………………......

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą …………………………

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………

7. Rodzaj i stopień specjalizacji: …………………………………..……………………….…………..

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………..…..

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii – Poradnia Zdrowia Psychicznego w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie ....................% wartości wypracowanych punktów ze świadczeń pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ

2. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .................................................................................,

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie medycyny pracy w Przychodni MSWiA we Wrocławiu* / Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: …………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………….

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

………………………………………………………………………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* podkreślić właściwą Przychodnię

Załącznik nr 2

 

 

Oferta cenowa w zakresie medycyny pracy w Przychodni MSWiA we Wrocławiu* / Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*

1. Proponowana stawka za 1 poradę z zakresu medycyny pracy z zastrzeżeniem, że w ramach jednej porady lekarz zobowiązany jest dokonać wpisu dotyczącego każdego ze wspólnie wykonywanych badań w ramach badań profilaktycznych okresowych i badań kontrolnych. Obydwa badania tej samej osoby odbywają się w ramach jednej porady:

brutto ( cena) wynosi ................. zł brutto, słownie zł (................................................................),

2.Proponowana stawka za 1 badanie kwalifikujące do szczepień ochronnych

brutto ( cena) wynosi .................... zł, słownie w zł: (......................................................................)

3. Proponowana stawka za 1 badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych

brutto ( cena) wynosi ................. zł brutto, słownie zł (.................................................................)

4. Proponowana stawka za 1 badanie kierowców oraz osób ubiegających się o prawo jazdy

brutto ( cena) wynosi ................. zł brutto, słownie zł (.................................................................)

5. Proponowana stawka za przegląd 1 stanowiska pracy – służby pełnionej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia brutto (cena) wynosi ..............zł brutto, słownie zł (...............................................................................................................................................................)

6. Proponowana stawka za 1 badanie osób posiadających broń lub ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni brutto (cena) wynosi ...................zł brutto, słownie zł (..............................................................................................................................................................)

7. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie wynosi ............. zł brutto, słownie zł (..............................................................................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* podkreślić właściwą Przychodnię

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie badań okulistycznych*/laryngologicznych*/neurologicznych*/dermatologicznych* pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym w Przychodni MSWiA we Wrocławiu* / Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ………………………………………….

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………….

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:……………..…………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* podkreślić właściwy zakres świadczeń oraz właściwą Przychodnię

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych :

w zakresie badań okulistycznych*/laryngologicznych*/neurologicznych*/dermatologicznych* pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym w Przychodni MSWiA we Wrocławiu* / Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*

1. Proponowana stawka za 1 poradę dla Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ....................................................................................,

2. Proponowana stawka za 1 poradę dla celów medycyny pracy z zastrzeżeniem, że w ramach jednej porady lekarz zobowiązany jest dokonać wpisu dotyczącego każdego ze wspólnie wykonywanych badań w ramach badań profilaktycznych okresowych i badań kontrolnych. Obydwa badania tej samej osoby odbywają się w ramach jednej porady,

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł.....................................................................................,

3. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie zatrzymanej przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonej w areszcie śledczym/zakładzie karnym wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ........................................................................................................................................,

4. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie kierowanej w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowemu wynosi…………zł brutto (słownie zł.: …………………………...…………………)

(dotyczy Przychodni MSWiA we Wrocławiu)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* podkreślić właściwy zakres świadczeń oraz właściwą Przychodnię

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kardiologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu:

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ………………………………………….

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………….

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:……………..…………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kardiologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu:

1. Proponowana stawka za 1 poradę dla Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .....................................................................................,

2. Proponowana stawka za 1 poradę z zakresu medycyny pracy

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ..................................................................................,

3. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .................................................................................,

4. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie zatrzymanej przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonej w areszcie śledczym/zakładzie karnym wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .............................................................................................................................................,

5. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie kierowanej w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowemu wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ....................................................................,

6. Proponowana stawka za wykonanie i opisanie 1 badania USG serca (poza umową z NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………………………

7. Proponowana stawka za wykonanie i opisanie 1 próby wysiłkowej (poza umową z NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………………………

8. Proponowana stawka za odczytanie i opisanie wyniku 1 badania Holter EKG (poza umową z NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………………………

9. Proponowana stawka za odczytanie i opisanie wyniku 1 badania Holter RR (poza umową z NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: ………………………………………………………………

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 3

 

Oświadczenie oferenta:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z treścią ogłoszenia o konkursie i z treścią szczegółowych warunków postępowania i nie zgłaszam zastrzeżeń .

2. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z wzorem umowy i wyrażam zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w przypadku wybrania mojej oferty.

3. Oświadczam, że nie byłem/am/ karany /a/ i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne. Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art. 271 § 1 k.k. ).

4. Zobowiązuję do przedstawienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu oferowanego świadczenia zdrowotnego.

5. Dane przedstawione w ofercie i niniejszych oświadczeniach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 3

 

Oświadczenie oferenta (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

1. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z treścią ogłoszenia o konkursie i z treścią szczegółowych warunków postępowania i nie zgłaszam zastrzeżeń .

2. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z wzorem umowy i wyrażam zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w przypadku wybrania mojej oferty.

3. Oświadczam, że nie byłem/am/ karany /a/ i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne. Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art. 271 § 1 k.k. ).

4. Zobowiązuję się do przedstawienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu oferowanego świadczenia zdrowotnego.

5. Dane przedstawione w ofercie i niniejszych oświadczeniach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

6. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam * zgody na zbieranie na moje nazwisko deklaracji pacjentów.

7. W przypadku wyrażenia zgody na zbieranie deklaracji pacjentów Oferent oświadcza, że deklaracje pacjentów będzie zbierać wyłącznie u Udzielającego zamówienia tj. w Przychodni MSWiA we Wrocławiu*/ w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze. *

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4

Oświadczenie Oferenta

o spełnianiu warunku określonego w § 3 ust. II pkt 1 i 2 Szczegółowych warunków konkursu ofert.

Nazwa/Imię i nazwisko Oferenta:

…………………………………………………………………………………………..

Siedziba/adres Oferenta:

……………………………………………………………………………………………

1.Praktyka indywidualna*

Oferent oświadcza, żeposiada minimum pięć lat doświadczenia w wykonywaniu zawodu pielęgniarki anestezjologicznej/ pielęgniarki operacyjnej*

2.OUTSOURCING*

Oferent oświadcza, że udzielane świadczenia będą wykonywane przez osoby posiadające:

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

- posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki anestezjologicznej

- posiadają kwalifikacje pielęgniarki anestezjologicznej

* niewłaściwe skreślić

…………………., dnia ………………. …………………………………………………..

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 5

Oświadczenie Oferenta

o spełnianiu warunku określonego w § 3 ust. II pkt 3, 4, 5 i 6 Szczegółowych warunków konkursu ofert.

Nazwa/Imię i nazwisko Oferenta:

…………………………………………………………………………………………..

Siedziba/adres Oferenta:

……………………………………………………………………………………………

Oferent oświadcza, żeposiada minimum pięć lat doświadczenia w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej*.

…………………., dnia ………………. …………………………………………………..

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić

 

szczegolowe warunki konkursu 2019.doc