szpital baner 4

poniedziałek 20 styczeń 2020

Ogłoszenie Konkursu ofert na rok 2020-2021

Ogłoszenie Konkursu - do pobrania

 

ZZ-K- 1152 - 70/2019 Wrocław, 05.11.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.2190 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019.1373 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

  1. na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu:

- w ramach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego,

  • w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych, pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i I.T., pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    w Bloku Operacyjnym, pozostawania w gotowości do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych
    w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii
    i Intensywnej Terapii,

  • w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym,

- w zakresie chirurgii w Oddziale Chirurgicznym, pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym, pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielania świadczeń zdrowotnych
w przypadku wezwania,

  • w zakresie ginekologii w Oddziale Ginekologicznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologicznym,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu wyników EEG pacjentów hospitalizowanych

w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA oraz opis wyników EEG pacjentów spoza Szpitala,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na konsultacjach z zakresu neurologii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie konsultacji z rehabilitacji medycznej w Dziale Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

II. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodniach MSWiA we Wrocławiu i w Jeleniej Górze
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej i poradniach specjalistycznych w ramach umów z NFZ:

1/ Przychodnia MSWiA w Jeleniej Górze:

-Podstawowa Opieka Zdrowotna,

- Poradnia Dziecięca,

- Poradnia Dermatologiczna,

- Poradnia Badań Profilaktycznych,

- Gabinet Usprawniania Leczniczego - udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza
w zakresie konsultacji z rehabilitacji medycznej

2/ Przychodnia MSWiA we Wrocławiu:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna,

-Poradnia Dziecięca,

- Poradnia Zdrowia Psychicznego,

- Poradnia Psychologiczna – psychoterapia,

- Poradnia Badań Profilaktycznych,

- Poradnia Chirurgiczna,

- Poradnia Urazowo – Ortopedyczna,

- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,

- Poradnia Kardiologiczna,

- Poradnia Stomatologiczna,

- Poradnia Stomatologiczna (bez świadczeń na NFZ)

III. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań neurologicznychw Przychodni MSWiA we Wrocławiu, Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym (dot. tylko Przychodni MSWiA we Wrocławiu) oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

IV.na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA
w Jeleniej Górze
pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

V.na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań dermatologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

VI.na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym (dot. tylko Przychodni MSWiA we Wrocławiu) oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiuwww.spzozmswia.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - ..(wymienić rodzaj świadczenia)”, w terminie do dnia 29.11.2019 r., do godz. 15.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 02.12.2019 r., o godz. 09.00, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.15.00, w dniu 29.11.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.