szpital baner 4

poniedziałek 20 styczeń 2020

Szczegółowe waunki

Szczegółowe warunki - do pobrania

 

ZZ-K-1152 - 70/2019 Wrocław, 05.11.2019 r.

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU.

Podstawa prawna:

- art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.2190 ze zm.),

- art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019.1373 ze zm.).

Udzielający zamówienia:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU,
50-233 Wrocław ul. OŁBIŃSKA 32

Adres do korespondencji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32

50-233 Wrocław

tel. – (071) 79 84 682 / 614 / p. Zertina Pluta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax sekretariat – (071) 329 36 89

strona internetowa: www.spzozmswia.wroclaw.pl

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w następujących ogólnodostępnych miejscach:

 • strona internetowa: www.spzozmswia.wroclaw.pl

 • na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO znajduje się na stronie internetowej Udzielającego zamówienia: www.spzozmswia.wroclaw.pl, w zakładce „Konkursy ofert”.

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

Szczegółowe warunki konkursu ofert określają wymagania, jakie powinna spełniać oferta, sposób jej przygotowania oraz tryb składania ofert przez Oferentów, a także zasady przeprowadzenia konkursu.

§ 2

Organizatorem konkursu ofert jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Ołbińskiej 32, zwany dalej „Udzielającym zamówienie”.

§ 3

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w jednostkach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu tj.: w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, w Przychodni MSWiA we Wrocławiu i Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze.

I. Świadczenia zdrowotne udzielane w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego

- Wymagania:

- lekarz specjalista z zakresu onkologii klinicznej,

- lekarz specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia

 

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzeniu nr 38/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne ze zmianami) i zarządzeniu nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

UWAGA!

W przypadku umowy outsourcingu do oferty należy dołączyć kwalifikacje osób, które będą udzielać świadczeń w imieniu Oferenta. Oferent powinien wskazać łącznie: lekarza specjalistę z zakresu onkologii klinicznej i lekarza specjalistę z zakresu radioterapii onkologicznej,

2. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii:

a/ w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych

udzielanie świadczeń zdrowotnych według miesięcznego harmonogramu uzgadnianego w porozumieniu z Ordynatorem/Lekarzem kierującym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w sposób zapewniający ciągłość pracy stanowisk anestezjologicznych w SP ZOZ MSWiA, oraz ciągłość opieki lekarskiej nad pacjentami.

b/pełnienia dyżurów medycznychw Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

pełnienie dyżurów medycznychwedług miesięcznego harmonogramu uzgadnianego w porozumieniu z Ordynatorem/Lekarzem kierującym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego, udzielanie świadczeń w sposób zapewniający ciągłość pracy stanowisk anestezjologicznych w SP ZOZ MSWiA, oraz ciągłość opieki lekarskiej nad pacjentami.

c/ pozostawania w gotowości do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w przypadku wezwania

- gotowość do udzielania świadczeń według miesięcznego harmonogramu uzgadnianego w porozumieniu
z Ordynatorem/Lekarzem kierującym Oddziałem
Anestezjologii i Intensywnej Terapii,od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania.

Do oferty proszę dołączyć informację o proponowanej minimalnej liczbie godzin udzielania świadczeń w miesiącu.

 1. Kwalifikacje:
  - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych według miesięcznego harmonogramu uzgadnianego w porozumieniu
z Ordynatorem/Lekarzem kierującym Oddziałem
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w sposób zapewniający ciągłość pracy stanowisk anestezjologicznych w SP ZOZ MSWiA, oraz ciągłość opieki lekarskiej nad pacjentami.

 1. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
  tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzeniu nr 38/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne ze zmianami) i zarządzeniu nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

 1. 3. w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym i udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania,

 2. Kwalifikacje:
  - lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

Wymagania:

- udzielanie świadczeń dotyczy wszystkich rodzajów zabiegów oraz postępowania okołooperacyjnego planowego i interwencyjnego, opieka nad pacjentami przebywającymi w oddziale oraz nagłe interwencje
w pozostałych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia – minimum 25 godzintygodniowo, według miesięcznego harmonogramu uzgadnianego w porozumieniu z Lekarzem Kierującym Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym,

- gotowość do udzielania świadczeń zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia – minimum 5 dyżuróww miesiącu, według miesięcznego harmonogramu uzgadnianego w porozumieniu z Lekarzem Kierującym Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego.

Do oferty proszę załączyć proponowany tygodniowy harmonogram świadczeń (bez dyżurów dot. gotowości do udzielania świadczeń).

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzeniu nr 38/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne ze zmianami) i zarządzeniu nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

4.udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej i udzielanie w/w świadczeń w przypadku wezwania:

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista chirurgii ogólnej, lekarz w trakcie specjalizacji lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej – co najmniej 3 lata szkolenia specjalizacyjnego i zgoda kierownika specjalizacji na samodzielne pełnienie dyżurów medycznych

Wymagania:

- udzielanie świadczeń dotyczy wszystkich rodzajów zabiegów oraz postępowania okołooperacyjnego planowego i interwencyjnego, opieka nad pacjentami przebywającymi w oddziale oraz nagłe interwencje w pozostałych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia - minimum 24 godzintygodniowo, według miesięcznego harmonogramu uzgadnianego w porozumieniu z Ordynatorem Oddziału Chirurgicznego.

- pełnienie dyżurów medycznych zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia - minimum 3 dyżurymiesięcznie, według miesięcznego harmonogramu uzgadnianego w porozumieniu z Ordynatorem Oddziału Chirurgicznego,od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele
i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego,

- gotowość do udzielania świadczeń zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia - minimum 4 dyżurymiesięcznie, według miesięcznego harmonogramu uzgadnianego w porozumieniu z Ordynatorem Oddziału Chirurgicznego,od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele
i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego

Do oferty proszę załączyć proponowany tygodniowy harmonogram świadczeń (bez dyżurów medycznych i bez gotowości do udzielania świadczeń).

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzeniu nr 38/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne ze zmianami) i zarządzeniu nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

 1. 5. w zakresie ginekologii w Oddziale Ginekologicznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania,

 2. Kwalifikacje:
  - lekarz specjalista położnictwa i ginekologii,

Wymagania:

- udzielanie świadczeń dotyczy wszystkich rodzajów zabiegów oraz postępowania okołooperacyjnego planowego i interwencyjnego, opieka nad pacjentami przebywającymi w oddziale oraz nagłe interwencje w pozostałych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia, według miesięcznego harmonogramu uzgadnianego w porozumieniu z Lekarzem Kierującym Oddziałem Ginekologicznym,

- gotowość do udzielania świadczeń zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia, według miesięcznego harmonogramu uzgadnianego w porozumieniu z Lekarzem Kierującym Oddziałem Ginekologicznym, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego.

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych (bez gotowości do udzielania świadczeń).

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzeniu nr 38/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne ze zmianami) i zarządzeniu nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

6.udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu wyników EEG pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz opis wyników EEG pacjentów spoza Szpitala

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista neurolog lub lekarz z II stopniem specjalizacji z neurologii

- udzielanie świadczeń co najmniej jeden raz w tygodniu.

 

7. udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na konsultacjach z zakresu neurologii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Kwalifikacje:
- lekarz specjalista neurolog lub lekarz z II stopniem specjalizacji z neurologii

- udzielanie świadczeń zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), zarządzeniu nr 38/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne ze zmianami) i zarządzeniu nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

8. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie konsultacji
z rehabilitacji medycznej w Dziale Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

Kwalifikacje:
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Wymagania:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji z rehabilitacji medycznej w Dziale Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (
tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 465 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.),
zarządzeniu Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz zgodnie z programami zdrowotnymi w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką - ze zmianami.

III. Świadczenia zdrowotne udzielane w Przychodni MSWiA we Wrocławiu:

1.Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Poradni Dziecięcej:

- wymagania lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,

- lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych,

- lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych według harmonogramu ustalonego w porozumieniu
z
Kierownikiem Przychodni,

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi realizacji świadczeń POZ zawartymi rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.03.2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki  zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2019.736), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.) i z
zarządzeniem
Nr
120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zmianami.

2. Poradnia Badań Profilaktycznych:

Wymagania:

lekarza specjalista w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej
i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie służby medycyny pracy z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 53), + uprawnienia do badania kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy
,

- wykonywanie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych, badaniestanu zdrowia
i wydawanie orzeczeń kierowcom oraz osobom ubiegającym się o prawo jazdy, wydawanie orzeczeń do celów sanitarno – epidemiologicznych, dokonywanie okresowych przeglądów stanowisk pracy/służby pełnionej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, badanie stanu zdrowia i wydawanie orzeczeń osobom posiadającym broń lub ubiegającym się o pozwolenie na posiadanie broni, uczestniczenie w okresowej weryfikacji charakterystyki pracy/służby, sporządzanie sprawozdań dotyczących badań profilaktycznych
,

- udzielanie świadczeń co najmniej 3 dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 08.00 – 15.00.

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń objętych przedmiotem umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. 2019.1175), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r., Nr 149. poz. 1002) oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

3. Poradnia Zdrowia Psychicznego:

Kwalifikacje personelu:

- osoba prowadząca psychoterapię,

- osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty,

- lekarz - specjalista psychiatrii.

Wymagania dotyczące udzielania świadczeń:

-osoba prowadząca psychoterapię – 2 godziny tygodniowo,

- osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – 37 godzin 55 minut tygodniowo,

- lekarz specjalista psychiatrii - 100 godzin tygodniowo.

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym i pacjentom przyjmowanym odpłatnie.

 

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r., poz. 1285 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.) oraz zarządzeniu Nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.05.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z późniejszymi zmianami.

4. Poradnia Psychologiczna (psychoterapia):

1) osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada dyplom lekarza lub mgr psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 08 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r., nr 73, poz. 763 ze zm.),

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo – behawioralnej lub systemowej,
w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 rokiem ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

c) posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. „b”, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w szczególności powołana przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty – zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię”

lub

2) osoba, o której mowa w pkt. 1 lit. „a”, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata
w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w pkt. 1 lit. „b” oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej „osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r., poz. 1285 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.) oraz zarządzeniu Nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.05.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z późniejszymi zmianami.

5. Poradnia Chirurgiczna

- lekarz specjalista chirurgii lub chirurgii ogólnej,

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym i pacjentom przyjmowanym odpłatnie.

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity Dz.U.2016.357 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), w zarządzeniu Nr 88/2019/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.06.2019 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zmianami i zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

6. Poradnia Urazowo – Ortopedyczna:

lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo - ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym i pacjentom przyjmowanym odpłatnie.

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity Dz.U.2016.357 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), w zarządzeniu Nr 88/2019/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.06.2019 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zmianami i zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

7. Poradnia Ginekologiczno - Położnicza:

lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym i pacjentom przyjmowanym odpłatnie.

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity Dz.U.2016.357 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), w zarządzeniu Nr 88/2019/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.06.2019 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zmianami i zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

8. Poradnia Kardiologiczna:

lekarz specjalista kardiolog

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia
z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich
udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym i pacjentom przyjmowanym odpłatnie oraz wykonywania i opisywania badań usg serca (poza umową z NFZ), wykonania i opisania prób wysiłkowych (poza umową z NFZ), odczytywania i opisania wyników badań Holter EKG (poza umową z NFZ), odczytywania i opisania wyników badań Holter RR (poza umową z NFZ).

 

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity Dz.U.2016.357 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), w zarządzeniu Nr 88/2019/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.06.2019 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zmianami i zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

9. Poradnia Stomatologiczna:

1. Wymagania:

- udzielanie świadczeń co najmniej 30 godzin tygodniowo - udzielanie świadczeń co najmniej 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w tym 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych tj. do godz. 18.00) oraz udzielanie świadczeń w każdą sobotę co najmniej 6 godzin.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

2.Kwalifikacje:
- lekarz dentysta lub lekarz dentysta specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją lub w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarz specjalista chirurgii stomatologicznej

 

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Przyjmujący zamówienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2013 r. w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U.2019.1199) i zarządzenia Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 07.06.2018 r. w sprawie określenia warunków zawieraniai realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.)

10. Poradnia Stomatologiczna bez świadczeń na NFZ:

1. Udzielanie świadczeń w Poradni Stomatologicznejzgodnie z potrzebami Udzielającego zmówienia, umożliwiające zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie medycyny pracy oraz orzecznictwa lekarskiego.

2.Kwalifikacje:
- lekarz dentysta lub lekarz dentysta specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją lub w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarz specjalista chirurgii stomatologicznej.

 

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

11. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań okulistycznych:

- wymagania: lekarz specjalista okulistyki lub lekarz z I stopniem specjalizacji z okulistyki,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich
udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

12. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań neurologicznych:

- wymagania: lekarz specjalista neurolog lub lekarz z I stopniem specjalizacji z neurologii

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań neurologicznych pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich
udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

13. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań dermatologicznych:

- wymagania: lekarz specjalista dermatologii i wenerologii, lub lekarz z I stopniem specjalizacji
z dermatologii i wenerologii

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań dermatologicznych pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

IV. Świadczenia zdrowotne udzielane w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze:

1.Podstawowa Opieka Zdrowotna i Poradnia Dziecięca:

- wymagania lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej lub lekarz w trakcie specjalizacji
w dziedzinie medycyny rodzinnej

- lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznychlub lekarz w trakcie specjalizacji
w dziedzinie
chorób wewnętrznych,

- lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii

- udzielanie świadczeń zdrowotnych według harmonogramu ustalonego w porozumieniu
z
Kierownikiem Przychodni,

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi realizacji świadczeń POZ zawartymi rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.03.2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki  zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2019.736), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.) i z
zarządzeniem
Nr
120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze zmianami.

2. Poradnia Dermatologiczna;

- lekarz specjalista dermatologii i wenerologii,

- udzielanie świadczeń pacjentom w ramach umowy Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną i osadzonych w areszcie śledczym/zakładzie karnym oraz pacjentom przyjmowanym odpłatnie.

- udzielanie świadczeń zdrowotnych co najmniej 12 godzin tygodniowo tj. 3 razy w tygodniu po minimum
4 godziny w tym: 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 14.00, 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 14.00 a 20.00 i 1 raz w tygodniu pomiędzy godziną 07.30 a 20.00.

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jednolity Dz.U.2016.357 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.), w zarządzeniu Nr 88/2019/DSOZ Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.06.2019 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna ze zmianami i zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami.

3.Poradnia Badań Profilaktycznych:

Wymagania:

lekarza specjalista w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej
i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie służby medycyny pracy z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 53), + uprawnienia do badania kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy
,

- wykonywanie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych, badaniestanu zdrowia i wydawanie orzeczeń kierowcom oraz osobom ubiegającym się o prawo jazdy, wydawanie orzeczeń do celów sanitarno – epidemiologicznych, dokonywanie okresowych przeglądów stanowisk pracy/służby pełnionej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, badanie stanu zdrowia i wydawanie orzeczeń osobom posiadającym broń lub ubiegającym się o pozwolenie na posiadanie broni, uczestniczenie w okresowej weryfikacji charakterystyki pracy/służby, sporządzanie sprawozdań dotyczących badań profilaktycznych,

- udzielanie świadczeń co najmniej 3 dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 08.00 – 15.00.

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń objętych przedmiotem umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. 2019.1175), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r., Nr 149. poz. 1002) oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

4. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie konsultacji
z rehabilitacji medycznej w Gabinecie Usprawnienia Leczniczego w Przychodni MSWiA
w Jeleniej Górze.

Kwalifikacje:
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Wymagania:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji z rehabilitacji medycznej w Gabinecie Usprawnienia Leczniczego w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia

Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zgodnie z warunkami realizacji świadczeń zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (
tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 465 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146 ze zm.),
zarządzeniu Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz zgodnie z programami zdrowotnymi w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką - ze zmianami.

5. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań neurologicznych:

- wymagania: lekarz specjalista neurolog lub lekarz z I stopniem specjalizacji z neurologii

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań neurologicznych pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich
udzielanych osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

6. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań okulistycznych:

- wymagania: lekarz specjalista okulistyki lub lekarz z I stopniem specjalizacji z okulistyki,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich
udzielanych osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

7. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań laryngologicznych:

- wymagania: lekarz specjalista laryngolog lub otolaryngolog lub lekarz z I stopniem specjalizacji
z laryngologii lub otolaryngologii,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich
udzielanych osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

- co najmniej 2 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy godz. 08.00 – 15.00

Do oferty proszę dołączyć propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych.

IV. Czas trwania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

V. Świadczenia zdrowotne będą udzielane osobom ubezpieczonym bezpłatnie i innym osobom uprawnionym do świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z obszaru działania Udzielającego zamówienie oraz osobom, dla których badania wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami.

 

 

 

§ 4

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32 - oddziały szpitalne,
2. Przychodnia MSWiA we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35 - 39,
3. Przychodnia MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43,

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE ( OFERENT)
§ 5

Do konkursu mogą przystąpić podmioty spełniające warunki określone w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.2190 ze zm.).

§ 6

 1. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty powinien zapoznać się
  ze wszystkimi informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie Udzielającemu zamówienia oferty oraz innych dokumentów, zgodnie z wymogami ustalonymi przez Udzielającego zamówienie. Oferent składa w jednej kopercie ofertę na wybrany lub wybrane rodzaje świadczeń zdrowotnych oraz inne wymagane dokumenty.

 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

WYMAGANE WARUNKI FORMALNE SKŁADANEJ OFERTY

§ 7

I. Składana oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 i ofertę cenową wg załącznika Nr 2 złożoną
  w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

II. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie i z treścią szczegółowych warunków konkursu oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy i wyraża zgodę na zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami tej umowy w przypadku wybrania jego oferty oraz że nie był karany ani nie jest prowadzone wobec niego żadne postępowanie karne – załącznik Nr 3.

2. Kopię aktualnego dokumentu wydanego przez właściwy organ stwierdzający wpis do właściwego rejestru:

- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

- zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub księga rejestrowa

3. Kopię dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza:

 • Odpis (kopię) dyplomu ukończenia studiów medycznych;

 • Odpis (kopię) prawa wykonywania zawodu;

 • Odpis (kopię) dyplomu specjalizacji; lekarz w trakcie specjalizacji powinien przedstawić dokument potwierdzony przez kierownika specjalizacji, że może udzielać samodzielnie świadczeń, w tym pełnić dyżury medyczne

4. Kopię dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza (dotyczy świadczeń wymienionych w ust. III pkt 3 i 4):

 • Odpis (kopię) dyplomu ukończenia studiów;

 • Odpis (kopię) prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarza),

 • Odpis (kopię) dyplomu specjalizacji

 • Odpis (kopię) dyplomu/certyfikatu psychoterapeuty lub zaświadczenie organu certyfikującego o odbyciu co najmniej dwóch lat szkolenia.

5. Zobowiązanie ( pkt 4 załącznika nr 3) do przedstawienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu oferowanego świadczenia zdrowotnego, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub przez notariusza.

§ 8

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć Udzielającemu zamówienia ofertę w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) na formularzach stanowiących załączniki do szczegółowych warunków konkursu ofert. Oferent wypełnia ofertę tylko na wybrany przez siebie rodzaj świadczenia.

2. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim, wskazane jest napisanie oferty na komputerze.

3. W przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika do oferty powinno być załączone wystawione i podpisane przez Oferenta pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w toku postępowania konkursowego (ewentualnie do zawarcia umowy).

4. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez oferenta lub osobę upoważnioną /pełnomocnika /.

5. Poprawki mogą być dokonywane tylko poprzez przekreślenie błędnego zapisu, umieszczenie obok niego treści poprawnej i opatrzenie podpisem osoby uprawnionej do dokonania korekty (Oferenta lub upoważnionego pełnomocnika).

6. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN.

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym
w ogłoszeniu o konkursie ofert.

8. Koperta powinna być zaadresowana do Udzielającego zamówienie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ……………………… (wpisać rodzaj i miejsce udzielania świadczeń).

9. Składający ofertę otrzyma potwierdzenie zawierające datę złożenia oferty oraz numer kolejny w rejestrze ofert.

10. Oferty przesłane drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 15.00.

11. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę przez upływem terminu składania ofert. Udzielający zamówienia odnotowuje wycofanie oferty w rejestrze ofert.

12. Po upływie terminu składania ofert, Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Po zakończeniu postępowania konkursowego, oferty złożone Udzielającemu zamówienia wraz
z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.

TRYB OTWIERANIA OFERT

§ 9

 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powoła komisję konkursową.

 2. Komisja składać się będzie co najmniej z trzech osób, spośród których Udzielający zamówienie wyznaczy Przewodniczącego.

3. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem jest:

  1. jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

  2. osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

  3. osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

  4. osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią
   z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

4. Dyrektor SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu w sytuacji, o której mowa w ust. 3 dokonuje wyłączenia
i powołuje nowego członka Komisji Konkursowej.

5. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 10

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. w dniu 02.12.2019 r., o godz. 09.00, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, oferenci mogą być obecni oraz mogą składać wyjaśnienia
i oświadczenia do protokołu.

3. Komisja konkursowa w części jawnej ogłasza obecnym oferentom, które z ofert będą brały udział
w konkursie, a które zostają odrzucone.

4. Odrzuceniu podlegają oferty nie odpowiadające warunkom określonym w „Szczegółowych Warunkach Konkursu” tj.:

- oferty zawierające nieprawdziwe informacje,

- Oferent nie podał w ofercie ceny świadczeń,

- Oferent nie złożył formularza ofertowego,

- oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

5. Komisja konkursowa wzywa Oferentów do uzupełnienia dokumentów, jeśli oferta zawiera braki formalne lub jeśli Oferent nie przedstawił wymaganych dokumentów i wyznacza termin dostarczenia dokumentów lub usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty następuje w części niejawnej konkursu. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru większej ilości ofert odpowiadających potrzebom Udzielającego zamówienia w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania świadczeń zdrowotnych.

7. Udzielający zamówienie zaprosi w formie pisemnej lub telefonicznie wybranych Oferentów do podpisania umów.

§ 11

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

- cena za udzielanie świadczeń. / 70 % /

- kwalifikacje zawodowe Oferenta, / 10 % /

- doświadczenie zawodowe Oferenta, w razie takich samych kwalifikacji decyduje dłuższy staż pracy, / 10 %/

- dyspozycyjność w udzielaniu świadczeń zdrowotnych u Udzielającego zamówienia. / 10 % / (do oferty – zgodnie ze wskazaniem w poszczególnych rodzajach świadczeń, należy dołączyć informację
o proponowanej minimalnej liczbie godzin udzielania świadczeń w miesiącu lub proponowany tygodniowy harmonogram udzielania świadczeń).

§ 12

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu,

2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,

3) wykaz zgłoszonych ofert,

4) informację czy oferty odpowiadały warunkom określonym w konkursie,

5) informację ile ofert nie odpowiadało warunkom określonym w konkursie lub zgłoszonych po terminie,

6) ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,

7) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielającego Zamówienia ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem,

8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej,

9) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

10) podpisy członków Komisji.

POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

§ 13

Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

§ 14

1.W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu zakończenia postępowania oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
2.Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3.Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie ulega zawieszeniu.
4.W przypadku stwierdzenia przez Komisję oczywistej bezzasadności protestu postępowanie nie ulega zawieszeniu.
5.Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
6.Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu Komisja niezwłocznie zamieszcza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
7.Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia do Dyrektora SPZOZ MSWiA odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert, w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Odwołanie wniesione po terminie podlega odrzuceniu.
8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

ZAWARCIE UMOWY

§ 15

1. Udzielający zamówienia zawiera umowy z oferentami, których oferty wybrano w konkursie, w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień zawartych w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w „Szczegółowych warunkach konkursu” mają zastosowanie przepisy :

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.2190 ze zm.),

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t.j. Dz.U.2019.1373 ze zm.).

- kodeksu cywilnego.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Oferta cenowa.

 3. Oświadczenie oferenta.

 4. Wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wraz z załącznikami.

Poniżej wzory dokumentów do pobrania.

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 1. w ramach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………............................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................

5. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………………..

6. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

7. Nr prawa wyk. zawodu: …………………………………………………………………………

8. Rodzaj i stopień specjalizacji: ......................………………………….…………………………

9. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 1. w ramach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 konsultację
wynosi ..............................zł brutto, słownie zł (................................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 1. 1/na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych,

 2. 2/ na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

 3. 3/ pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i udzielania w/w świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię………………………………………………………………………………………

2. Siedziba: …………………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

5. NIP ……………………………………..REGON ……………………………………………………………

6. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ..........................................................

7. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………………………………………

9. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................……………………………………………………

10. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………………….

Do oferty załączam:

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

 

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na :

1/na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych,

2/ na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

3/ pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i udzielania w/w świadczeń zdrowotnych
w przypadku wezwania.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych
wynosi .......................zł brutto, słownie zł.(....................................................................................................),

2. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę dyżuru medycznego
wynosi .......................zł brutto, słownie zł.(.....................................................................................................)

 1. 3. Proponowana stawka brutto ( cena) za jedną godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych:

 2. - ………...zł brutto (słownie zł.: ………………………………………................................…………………)

 3. 4. Proponowane stawka brutto ( cena) za jedną godzinę udzielonych świadczeń w przypadku wezwania:

- ……….. zł brutto (słownie zł.: ……………………………………………………………………...………..)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnychw zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznymw Szpitalu MSWiA we Wrocławiu:

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ………………….....................................

4. NIP ……………………………………..REGON ……………………….………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ....................……………………..……………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………..……………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym oraz pozostawania
w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym

w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu:

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych
wynosi .......................zł brutto, słownie zł.(....................................................................................................),

 1. 2. Proponowana stawka brutto ( cena) za jedną godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych:

 2. - ………...zł brutto (słownie zł.: ………………………………………................................…………………)

 3. 3. Proponowane stawka brutto ( cena) za jedną godzinę udzielonych świadczeń w przypadku wezwania:

- ……….. zł brutto (słownie zł.: ……………………………………………………………………...………..)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 1. w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym, pełnienia dyżurów medycznych
  w Oddziale Chirurgicznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej i udzielanie w/w świadczeń w przypadku wezwania:

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………… …………………....................................................................................................................................

5. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………………

6. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

7. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………….…………………………………

9. Rodzaj i stopień specjalizacji: ......................………………….…………………….………………

10. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………..……………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej
w Oddziale Chirurgicznym, pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej i udzielanie w/w świadczeń w przypadku wezwania:

1. Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia:

- ……….. zł brutto (słownie zł.: …………..) za jedną godzinę udzielonych świadczeń,

2. Proponowane wynagrodzenie za udzielane świadczenia

- ………...zł brutto (słownie zł.: ………………) za jedną godzinę dyżuru medycznego

3. Proponowana stawka brutto (cena) za 1 godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych:

wynosi ………………..zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………………

4. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania:
wynosi .............................zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………….

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnychw zakresie ginekologii w Oddziale Ginekologicznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologicznymw Szpitalu MSWiA we Wrocławiu:

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ………………….....................................

4. NIP ……………………………………..REGON ……………………….………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ....................……………………..……………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………..……………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii w Oddziale Ginekologicznym oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologicznymw Szpitalu MSWiA we Wrocławiu:

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych
wynosi .......................zł brutto, słownie zł.(....................................................................................................),

 1. 2. Proponowana stawka brutto ( cena) za jedną godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych:

 2. - ………...zł brutto (słownie zł.: ………………………………………................................…………………)

 3. 3. Proponowane stawka brutto ( cena) za jedną godzinę udzielonych świadczeń w przypadku wezwania:

- ……….. zł brutto (słownie zł.: ……………………………………………………………………...………..)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu wyników EEG pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA oraz opis wyników EEG pacjentów spoza Szpitala.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię…………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………

4. NIP ……………………………………..REGON ………………….……………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………….……………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ................………………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………………………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na opisywaniu wyników EEG hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA oraz opis wyników EEG pacjentów spoza Szpitala.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za opisanie wyniku jednego badania EEG.

wynosi ..................................zł brutto, słownie zł. (.............................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

konsultacje z zakresu neurologii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnychw Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię…………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………………………………………………………………….………

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: …………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na :

 1. konsultacje z zakresu neurologii pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 udzieloną konsultację neurologiczną
wynosi .......................zł brutto, słownie zł. (........................................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

konsultacje w zakresie rehabilitacji medycznej w Dziale Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu*/ Gabinecie Usprawnienia Leczniczego w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię…………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………………………………………………………………….………

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: …………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na :

konsultacje w zakresie rehabilitacji medycznej w Dziale Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu*/Gabinecie Usprawnienia Leczniczego w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*.

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za 1 udzieloną konsultację
wynosi .......................zł brutto, słownie zł. (........................................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie POZ* lub Poradni Dziecięcej* w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………………………………………….…………………..…

4. NIP ………………………………..REGON…………………………………………….………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu………………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: .........……………………………………….…………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………..….

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

…………………………………………………………………………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych :

 1. w zakresie POZ* lub Poradni Dziecięcej* w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

1. Proponowana stawka za 1 godzinę udzielanych świadczeń zdrowotnych:

wynosi brutto (cena) .........................zł, słownie w zł:(....................................................................)

 

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie POZ* lub Poradni Dziecięcej* w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………………………………………….…………………..…

4. NIP ………………………………..REGON…………………………………………….………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawod………………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: .........……………………………………….…………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………..….

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

…………………………………………………………………………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych :

 1. w zakresie POZ* lub Poradni Dziecięcej* w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze.

1. Proponowana stawka za 1 jednego zadeklarowanego pacjenta:

wynosi brutto (cena) .........................zł, słownie w zł:(....................................................................)

2. Proponowana stawka za 1 poradę dla Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .......................................................................................,

3.Proponowana stawka za 1 badanie kwalifikujące do szczepień na podstawie umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami:

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .......................................................................................,

4. Proponowane wynagrodzenie za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie

wynosi ........................ % ceny netto z cennika Udzielającego zamówienia.

5. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie zatrzymanej przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonej w areszcie śledczym/zakładzie karnym (nie dotyczy lekarza Por. Dziecięcej) wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ...................................................................................................................,

6. Proponowana stawka za 1 poradę za 1 poradę udzielonąpacjentowi przyjętemu na podstawie karty EKUZ:

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ..................................................................................................,

7. ……… % kwoty otrzymywanej przez Udzielającego zamówienia od NFZ za 1 poradę udzielonąw stanach zachorowań osób spoza listy – pacjentów zadeklarowanych, których badania są rozliczane odrębnie przez NFZ, zgodnie zobowiązującymi przepisami (§ 8 ust. 7 zarządzenia Prezesa NFZ Nr 120/2018/DSOZ z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej).

8. ……… % kwoty otrzymywanej przez Udzielającego zamówienia od NFZ za 1 poradę udzielonąw ramach profilaktyki układu krążenia,

9. ……… % kwoty otrzymywanej przez Udzielającego zamówienia od NFZ za 1 poradę udzielonąw ramach kwalifikacji do realizacji transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ,

10. ……… % kwoty otrzymywanej przez Udzielającego zamówienia od NFZ za 1 poradę związaną
z wydaniem karty DILO.

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej *

tj. Poradni……………………………..………………………………… w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………..

2. Siedziba: …………………………………………………………………........................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………………………………………………………

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………....

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ……………………..

6. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………………

7. Rodzaj i stopień specjalizacji: …………………………………………………………….. ……

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………..

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

………………………………………………………………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

* wpisać nazwę właściwej poradni

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej * tj. Poradni……………………………..………………………………… w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie ....................% wartości wypracowanych punktów ze świadczeń pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ

2. Proponowana stawka za 1 poradę dla Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .......................................................................................,

3. Proponowana stawka za 1 poradę z zakresu medycyny pracy z zastrzeżeniem, że
w ramach jednej porady lekarz zobowiązany jest dokonać wpisu dotyczącego każdego ze wspólnie wykonywanych badań w ramach badań profilaktycznych okresowych i badań kontrolnych. Obydwa badania tej samej osoby odbywają się w ramach jednej porady:

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ....................................................................................,

4. Proponowane wynagrodzenie za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie

wynosi ........................ % ceny netto z cennika Udzielającego zamówienia.

5. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie zatrzymanej przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonej w areszcie śledczym/zakładzie karnym wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ..............................................................................................................................................,

6. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie kierowanej w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowemu wynosi…………zł brutto (słownie zł.: ……………………….……………………………)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* wpisać nazwę właściwej poradni

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w Poradni Dermatologicznej w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze

Dane Oferenta:

1. Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………..

2. Siedziba: …………………………………………………………………........................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………………………………………………………

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………....

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ……………………..

6. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………………

7. Rodzaj i stopień specjalizacji: …………………………………………………………….. ……

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………..

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

………………………………………………………………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej
w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze

1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie ....................% wartości wypracowanych punktów ze świadczeń pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ

2. Proponowana stawka za 1 poradę dla Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .......................................................................................,

3. Proponowana stawka za 1 poradę z zakresu medycyny pracy z zastrzeżeniem, że
w ramach jednej porady lekarz zobowiązany jest dokonać wpisu dotyczącego każdego ze wspólnie wykonywanych badań w ramach badań profilaktycznych okresowych i badań kontrolnych. Obydwa badania tej samej osoby odbywają się w ramach jednej porady:

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ....................................................................................,

4. Proponowane wynagrodzenie za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie

wynosi ........................ % ceny netto z cennika Udzielającego zamówienia.

5. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie zatrzymanej przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonej w areszcie śledczym/zakładzie karnym wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ..............................................................................................................................................,

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię…………………………………………………………………………

2. Siedziba: ……………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ………………….........................................

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ...........................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie .................... % wartości wypracowanych punktów ze świadczeń pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ,

2. Proponowana stawka za 1 poradę dla Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .....................................................................................,

3. Proponowana stawka za 1 poradę z zakresu medycyny pracy

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ..................................................................................,

4. Proponowane wynagrodzenie za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie

wynosi ........................ % ceny netto z cennika Udzielającego zamówienia.

5. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie zatrzymanej przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonej w areszcie śledczym/zakładzie karnym wynosi ........................ zł brutto, słownie zł .............................................................................................................................................,

6. Proponowana stawka za wykonanie i opisanie 1 badania USG serca (poza NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………………………

7. Proponowana stawka za wykonanie i opisanie 1 próby wysiłkowej (poza NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: ……………………………………………………………

8. Proponowana stawka za odczytanie i opisanie wyniku 1 badania Holter EKG (poza NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: …………………………………………………………

9. Proponowana stawka za odczytanie i opisanie wyniku 1 badania Holter RR (poza NFZ) wynosi:

………………….. zł brutto, słownie zł.: …………………………………………………………

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię………………………………………………………………….…………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………………………………………………….…..

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………….......

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą …………………………...

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………

7. Rodzaj i stopień specjalizacji: …………………………………..……………………….…………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………..…..

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

Załącznik nr 2

 

 1. Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego
  w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.
  Warunkiem prawidłowo sporządzonej oferty jest zaoferowanie wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne wymienione w pkt 1,3 i 4. Oferent może złożyć ofertę również na świadczenia określone w pkt 2 i 5 - 7. Niezłożenie oferty na świadczenia określone w pkt 2 i 5 – 7 nie stanowi o nieważności oferty.

1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie ....................% wartości wypracowanych punktów za poradę lekarską, ze świadczeń pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ

2. Proponowane miesięczne wynagrodzenie ....................% wartości wypracowanych punktów za udział w sesji psychoterapii (sesja wsparcia psychospołecznego), ze świadczeń pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ

3. Proponowana stawka za 1 poradę dla Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ....................................................................................,

4. Proponowana stawka za 1 poradę dla celów medycyny pracy z zastrzeżeniem, że w ramach jednej porady lekarz zobowiązany jest dokonać wpisu dotyczącego każdego ze wspólnie wykonywanych badań w ramach badań profilaktycznych okresowych i badań kontrolnych. Obydwa badania tej samej osoby odbywają się w ramach jednej porady,

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł.....................................................................................,

5. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie zatrzymanej przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonej w areszcie śledczym/zakładzie karnym wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ........................................................................................................................................,

6. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie kierowanej w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowemu wynosi…………zł brutto (słownie zł.: …………………………...…………………)

7. Proponowane wynagrodzenie za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie

wynosi ........................ % ceny netto z cennika Udzielającego zamówienia.

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie psychoterapii w Poradni Psychologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię………………………………………………………………….…………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………………………………………………….…..

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………….......

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą …………………………...

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………

7. Rodzaj i stopień specjalizacji: …………………………………..……………………….…………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………..…..

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w Poradni Psychologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

Oferta cenowa na świadczenia wymienione w pkt od 2 do 5 obowiązuje wyłącznie psychologa klinicznego i psychologa.

1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie ....................% wartości wypracowanych punktów ze świadczeń pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ

2. Proponowana stawka za 1 poradę dla Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ....................................................................................,

3. Proponowana stawka za 1 poradę dla celów medycyny pracy z zastrzeżeniem, że w ramach jednej porady lekarz zobowiązany jest dokonać wpisu dotyczącego każdego ze wspólnie wykonywanych badań w ramach badań profilaktycznych okresowych i badań kontrolnych. Obydwa badania tej samej osoby odbywają się w ramach jednej porady,

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł.....................................................................................,

4. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie zatrzymanej przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonej w areszcie śledczym/zakładzie karnym wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ........................................................................................................................................,

5. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie kierowanej w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowemu wynosi…………zł brutto (słownie zł.: …………………………...…………………)

6. Proponowane wynagrodzenie za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie

wynosi ........................ % ceny netto z cennika Udzielającego zamówienia.

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię………………………………………………………………….…………

2. Siedziba: …………………………………………………………………........................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………………………………………………….……

4. NIP ……………………………………..REGON ……………………………………………......

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą …………………………

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………………

7. Rodzaj i stopień specjalizacji: …………………………………..……………………….…………..

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..……………………………………..…..

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej
w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

1. Proponowanastawka brutto (cena) za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

wynosi ......................................... zł, słownie zł. (........................................................................................) za 1 punkt NFZ,

2. Proponowana stawka brutto ( cena) za poradę w ramach umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami w zakresie medycyny pracy, orzecznictwa lekarskiego i badania pracowników ochrony

wynosi........................................zł, słownie zł.(...................................................................................................)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu pacjentom, dla których porady wynikają
z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów
w zakresie medycyny pracy oraz orzecznictwa lekarskiego - (bez świadczeń na NFZ)

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię…………………………………………………………………………………….

2. Siedziba: …………………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………..................................................……………………………………………………………….

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ..........................................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ………………………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................……………………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………………….

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

 

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu pacjentom, dla których porady wynikają
z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów
w zakresie medycyny pracy oraz orzecznictwa lekarskiego - (bez świadczeń na NFZ)

1. Proponowana stawka brutto ( cena) za jedno badanie:

wynosi........................................zł, słownie zł.(...................................................................................................)

 

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. w Poradni Badań Profilaktycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu* / Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………

4. NIP ……………………………………..REGON ………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: …………………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………………….

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

………………………………………………………………………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* podkreślić właściwą Przychodnię

Załącznik nr 2

 

 

Oferta cenowa w Poradni Badań Profilaktycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu* / Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*

 1. Warunkiem prawidłowo sporządzonej oferty jest zaoferowanie wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne wymienione w pkt 1,2, 3,4, 5, 7 i 8. Oferent może złożyć ofertę również na świadczenia określone w pkt 6. Niezłożenie oferty na świadczenia określone w pkt 6 nie stanowi o nieważności oferty.

1. Proponowana stawka za 1 poradę z zakresu medycyny pracy z zastrzeżeniem, że w ramach jednej porady lekarz zobowiązany jest dokonać wpisu dotyczącego każdego ze wspólnie wykonywanych badań w ramach badań profilaktycznych okresowych i badań kontrolnych. Obydwa badania tej samej osoby odbywają się w ramach jednej porady:

brutto ( cena) wynosi ................. zł brutto, słownie zł (................................................................),

2.Proponowana stawka za 1 badanie kwalifikujące do szczepień ochronnych

brutto ( cena) wynosi .................... zł, słownie w zł: (......................................................................)

3. Proponowana stawka za 1 badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych

brutto ( cena) wynosi ................. zł brutto, słownie zł (.................................................................)

4. Proponowana stawka za 1 badanie kierowców oraz osób ubiegających się o prawo jazdy

brutto ( cena) wynosi ................. zł brutto, słownie zł (.................................................................)

5. Proponowana stawka za przegląd 1 stanowiska pracy – służby pełnionej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia brutto (cena) wynosi ..............zł brutto, słownie zł (...............................................................................................................................................................)

6. Proponowana stawka za 1 badanie osób posiadających broń lub ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni brutto (cena) wynosi ...................zł brutto, słownie zł (..............................................................................................................................................................)

7. Proponowana cena za 1 poradę udzieloną pacjentowi przyjętemu odpłatnie wynosi:

……………………………% ceny netto z cennika Udzielającego zamówienia,

8. Proponowana stawka za 1 godzinę udziału w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy
u Udzielającego zamówienia oraz w podmiotach – w ramach umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,
wynosi ............. zł brutto, słownie zł (..............................................................................................................................

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* podkreślić właściwą Przychodnię

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie badań okulistycznych*/laryngologicznych*/neurologicznych*/dermatologicznych* pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym w Przychodni MSWiA we Wrocławiu* / Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*

Dane Oferenta:

1. Nazwa/ nazwisko i imię……………………………………………………………………………

2. Siedziba: ………………………………………………………………….......................................

3. Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………… ………………………………………….

4. NIP ……………………………………..REGON …………………………………………..

5. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ............................................

6. Nr prawa wyk. zawodu: ……………………………………………………………………

7. Stopień specjalizacji i rodzaj specjalizacji: ......................…………………………………………

8. Nr telefonu:…………………………..e-mail: …………..………………………………….

9. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:……………..…………………………………………

Do oferty załączam:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 
       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* podkreślić właściwy zakres świadczeń oraz właściwą Przychodnię

Załącznik nr 2

 

Oferta cenowa Oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych :

w zakresie badań okulistycznych*/laryngologicznych*/neurologicznych*/dermatologicznych* pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym w Przychodni MSWiA we Wrocławiu* / Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze*

1. Proponowana stawka za 1 poradę dla Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ....................................................................................,

2. Proponowana stawka za 1 poradę dla celów medycyny pracy z zastrzeżeniem, że w ramach jednej porady lekarz zobowiązany jest dokonać wpisu dotyczącego każdego ze wspólnie wykonywanych badań w ramach badań profilaktycznych okresowych i badań kontrolnych. Obydwa badania tej samej osoby odbywają się w ramach jednej porady,

wynosi ........................ zł brutto, słownie zł.....................................................................................,

3. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie zatrzymanej przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonej w areszcie śledczym/zakładzie karnym wynosi ........................ zł brutto, słownie zł ........................................................................................................................................,

4. Proponowana stawka za 1 poradę udzieloną osobie kierowanej w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowemu wynosi…………zł brutto (słownie zł.: …………………………...…………………)

(dotyczy Przychodni MSWiA we Wrocławiu)

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* podkreślić właściwy zakres świadczeń oraz właściwą Przychodnię

Załącznik nr 3

 

Oświadczenie oferenta:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z treścią ogłoszenia o konkursie i z treścią szczegółowych warunków postępowania i nie zgłaszam zastrzeżeń .

2. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z wzorem umowy i wyrażam zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w przypadku wybrania mojej oferty.

3. Oświadczam, że nie byłem/am/ karany /a/ i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne. Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art. 271 § 1 k.k. ).

4. Zobowiązuję się do przedstawienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu oferowanego świadczenia zdrowotnego.

5.Dane przedstawione w ofercie i niniejszych oświadczeniach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu ofert.

7. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i z procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.

       

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 3

 

Oświadczenie oferenta (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

1. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z treścią ogłoszenia o konkursie i z treścią szczegółowych warunków postępowania i nie zgłaszam zastrzeżeń .

2. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z wzorem umowy i wyrażam zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w przypadku wybrania mojej oferty.

3. Oświadczam, że nie byłem/am/ karany /a/ i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne. Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art. 271 § 1 k.k. ).

4. Zobowiązuję się do przedstawienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu oferowanego świadczenia zdrowotnego.

5.Dane przedstawione w ofercie i niniejszych oświadczeniach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu ofert.

7. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i z procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.

8. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam * zgody na zbieranie na moje nazwisko deklaracji pacjentów.

9. W przypadku wyrażenia zgody na zbieranie deklaracji pacjentów Oferent oświadcza, że deklaracje pacjentów będzie zbierać wyłącznie u Udzielającego zamówienia tj. w Przychodni MSWiA we Wrocławiu*/ w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze. *

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość)

(data)

 

(podpis Oferenta)

* niewłaściwe skreślić