szpital baner 4

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-39/17 z dnia 07.02.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1793)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

  1. Badania histopatologiczne dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu,
  2. Badania cytologiczne dla pacjentów Przychodni w Jeleniej Górze,
  3. Przeprowadzanie sekcji zwłok.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSW we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych    SP ZOZ MSW we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - ..(wpisać numer pakietu (np. Pakiet nr 1); numer postępowania konkursowego:

ZZ-RUM-078-……/17)”

Miejsce i termin składania ofert – Sekretariat SP ZOZ MSW we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 17.02.2017 r. do godz. 10.00

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSW we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 17.02.2017 r. do godz 10.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Agnieszka Wrona tel. 071/79 84 617.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 17.02.2016 r., o godz. 11.00w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSW we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otwarcia ofert.. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

         Rozstrzygniecie konkursu