szpital baner 4

                     Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu

 ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2016.1638 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.1793)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

Badania z zakresu KRIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ – postępowanie nr ZZ-RUM-078-53/17- dla pacjentów Zamawiającego– miejsce wykonania na terenie Wrocławia.

Szczegóły konkursu znajdują się na stroniewww.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSW we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl orazw Rejestrze Usług Medycznych  SP ZOZ MSW we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - (wpisać numer postepowania i nr pakietu; np. numer postępowania konkursowego: ZZ-RUM-078-53/17 ,  Pakiet nr 1)”

Miejsce i termin składania ofert  –Sekretariat SP ZOZ MSW we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 20.04.2017 r. do godz. 10.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty we wszystkich pakietach można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSW we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 20.04.2017r. do godz. 10.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jestp. Agnieszka Fajgier tel. 071/79 84 615 /616/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 20.04.2017r., o godz. 11.00w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSW we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

Pliki do pobrania:

  • Rozstrzygnięcie konkursu m icn3

  • Ogłoszenie konkursu  
  •  Szczegółowe warunki m icn3
  • Formularz ofertowym icn3
  • Oswiadczenie oferentam icn3
  • Wzór umowym icn3