szpital baner 4

ZZ-K- 1152-25/2017- Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław

napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016.1638 ze zm.) i art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.1793). 

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35-39, Wrocław.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzone napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu” w terminie do dnia 16.06.2017 r., do godz. 15.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia  i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/. Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 19.06.2017 r., o godz. 09.00,  w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.15.00, w dniu 16.06.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert. 

  • Ogłoszenie konkursu  
  •  Szczegółowe warunki m icn3

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

m icn2