szpital baner 4

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-101/17 z dnia 12.06.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50–233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1638) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 r., poz. 1793) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

„Konkurs ofert - Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne:

dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych   SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert-Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”. Postępowanie konkursowe ZZ-RUM-078-101/17” Miejsce i termin składania ofert– Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 23.06.2017 r. do godz. 10.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty we wszystkich pakietach można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSW we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 23.06.2017 r. do godz. 10.00. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Agnieszka Fajgier tel. 071/79 84 615 / 616 /.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 23.06.2017r., o godz. 11.00w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

  • Ogłoszenie konkursu  
  • Szczegółowe warunki m icn3 
  • Formularz ofertowy
  • Oświadczenie oferenta
  • Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu m icn2