szpital baner 4

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-118/17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(DZ.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1638)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 1. Lekarskie konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny pracy w Jeleniej Górze – miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry
 2. Badania diagnostyczne w zakresie medycyny pracy we Wrocławiu – miejsce wykonania na terenie Wrocławia
 3. Lekarskie konsultacje specjalistyczne z zakresu orzecznictwa we Wrocławiu – miejsce wykonania na terenie Wrocławia

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz ze wzorem umowy i formularzem ofertowym będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - ..(wpisać numer pakietu (np. Pakiet nr 1); numer postępowania konkursowego:

ZZ-RUM-078-118/17)”

Miejsce i termin składania ofert w zakresie Pakietu nr 1, 2, 3Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 23.08.2017 r. do godz. 14.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty we wszystkich pakietach można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 23.08.2017 r. do godz. 14.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Agnieszka Fajgier tel. 071/79 84 615 / 616 /.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 24.08.2017 r., o godz. 12.00 w świetlicy Szpitala         SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia     19.09.2017 r. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 • Ogłoszenie konkursu
 •  Szczegółowe warunki
  m icn3
 • Formularz ofertowy
  m icn3
 • Oswiadczenie oferenta
  m icn3
 • Wzór umowy Wrocław
  m icn3
 • Wzór umowy Wrocław 2
  m icn3
 • Wzór umowy Jelenia Góra
  m icn3
 • Rozstrzygniecie konkrusu
  m icn3