szpital baner 4

ZZ-K-1152–43/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

ZZ-K- 1152 – 43/2017                                                                                                                                            

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016.1638 ze zm.) i art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.1793).

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzone napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu”, w terminie do dnia 20.09.2017 r., do godz. 15.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/. Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 21.09.2017 r., o godz. 09.00, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.15.00, w dniu 20.09.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

ogłoszenie konkursowe m icn3

szczegółowe warunki m icn3