szpital baner 4

ZZ-K-1152–45/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

ZZ-K- 1152 – 45/2017                                                                                                                                

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

 

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

 

napodstawieart. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016.1638 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.1793).

 

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

a/ ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia, w dniach i w godzinach określonych w miesięcznym harmonogramie ustalanym przez Ordynatora Oddziału,

 

b/ na świadczenia zdrowotne w zakresie pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia, w dniach określonych w miesięcznym harmonogramie ustalanym przez Ordynatora Oddziału, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.05 do 07.30 dnia następnego, a w soboty, niedziele i święta w godzinach od 07.30 do 07.30 dnia następnego oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w przypadku wezwania w Oddziale Ginekologicznym i Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.05 do 07.30 dnia następnego, a w soboty, niedziele i święta w godzinach od 07.30 do 07.30.

 

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 04.09.2017 r. do 17.09.2017 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzone napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu”, w terminie do dnia 01.09.2017 r., do godz. 11.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/. Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 01.09.2017 r., o godz. 09.00, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

 

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.11.00, w dniu 01.09.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

 

ogłoszenie konkursowe m icn3

szczegółowe warunki m icn3