szpital baner 4

ZZ-RUM-078-4-18 - Badania z zakresu ULTRASONOGRAFII - Wroclaw i Jelenia Gora

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-4/18 z dnia 18.01.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1938)

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Badania z zakresu ULTRASONOGRAFII – postępowanie nr ZZ-RUM-078-4/2018 - dla pacjentów Szpitala i Przychodni we Wrocławiu i w Jeleniej Górze – miejsce wykonania na terenie Wrocławia/Jeleniej Góry;

    Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzozmswia.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - (wpisać numer postepowania i nr pakietu; np. numer postępowania konkursowego ZZ-RUM-078-4/2018  z dnia 18.01.2018 r.”
Miejsce i termin składania ofert  – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek  nr 3) I piętro, pok. 14 lub do Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 - sekretariat do dnia 29.01.2018 r. do godz. 14.00
Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty we wszystkich pakietach można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 29.01.2018 r. do godz. 14.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Agnieszka Wrona tel. 071/79 84 617 /691/.
Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 30.01.2018r., o godz. 10.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy pakiet 1 i 2

Wzór umowy pakiet 3

Formularz ofertowy

WYNIKI