szpital baner 4

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-21/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Badania z zakresu RENTGENODIAGNOSTYKI – postępowanie nr ZZ-RUM-078-21/2018- dla pacjentów Zamawiającego – miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry;

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzozmswia.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - (wpisać numer postepowania i nr pakietu; numer postępowania konkursowego: ZZ-RUM-078-21/2018 , Pakiet nr…. )”

Miejsce i termin składania ofert – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 lub do Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 – Sekretariat, do dnia 26.02.2018 r. do godz. 14.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 26.02.2018 r. do godz. 14.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Agnieszka Wrona tel. 071/79 84 617 /691/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

ogloszenie konkursu 078 21 18.doc

szczegółowe warunki 078 21 18.doc

oswiadczenie oferenta 078 21 18.doc

form ofertowy 078 21 18.doc

wzór umowy 078 21 18.doc

zal nr 1 do form ofert pakiet 1 078 21 18.xls

zal nr 1 do form ofert pakiet 2 078 21 18.xls

ZMIANA TERMINU