szpital baner 4

ZZ-RUM-078-29-2018 na Badania z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Badania z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

– postępowanie nr ZZ-RUM-078-29/2018-dla pacjentów Przychodni w Jeleniej Górze – miejsce wykonania na terenie Jelenia Góra

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzozmswia.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - (wpisać numer postepowania i nr pakietu;  numer postępowania konkursowego: ZZ-RUM-078-29/2018 ,  Pakiet nr…. )”

Miejsce i termin składania ofert  – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek        nr 3) I piętro, pok. 14 lub do Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 – Sekretariat,    do dnia 27.03.2018 r. do godz. 14.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 27.03.2018 r.  do godz. 14.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 615 /616/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 28 marca  2018 r.  o godz. 10.00 w świetlicy Szpitala         SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

formularz ofertowy tk 078 29 18.doc

ogloszenie konkursu 078 29 18.doc

oswiadczenie oferenta 078 29 18.doc

szczegółowe warunki 078 29 18.doc

wzór umowy tk i rm 078 29 18.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE