szpital baner 4

ZZ-RUM-078-32-2018 -Konkurs na Badania z zakresu SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-32/2018 z dnia 28.03.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Badania z zakresu SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ

– postępowanie nr ZZ-RUM-078-32/2018-dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu oraz Przychodni w Jeleniej Górze – miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry i/lub Wrocławia

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzozmswia.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - (wpisać numer postepowania i nr pakietu; numer postępowania konkursowego: ZZ-RUM-078-32/2018 , Pakiet nr…. )”

Miejsce i termin składania ofert – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 lub do Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 – Sekretariat,   do dnia 30.03.2018 r. do godz. 10.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 30.03.2018 r. do godz. 10.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 615 /616/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 30 marca 2018 r. o godz. 12.00w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

UWAGA ZMIANA

 

Zmianie ulega:

 

- Formularz ofertowy – w załączeniu

 

- Wzór umowy dla pakietów 1 i 2 –w załączeniu

 

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy pakiet 1 i 2

Wzór umowy pakiet 3

Formularz ofertowy

ROZSTRZYGNIĘCIE