szpital baner 4

sobota 14 grudzień 2019

ZZ-RUM-078-44-2018 na badania histopatologiczne i cytologiczne - dla pacjentów Szpitala i Przychodni MSWiA we Wrocławiu oraz przeprowadzanie sekcji zwłok

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-44/2018 z dnia 09.04.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

$11.      Badania histopatologiczne i cytologiczne - dla pacjentów Szpitala i Przychodni MSWiA

we Wrocławiu;

$12.      Badania histopatologiczne - dla pacjentów Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze;

$13.      Przeprowadzanie sekcji zwłok.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie http://www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu http://www.spzoz-msw.wroclaw.pl

oraz w Rejestrze Usług Medycznych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17) .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - ..(wpisać numer pakietu (np. Pakiet nr 1); numer postępowania konkursowego:

ZZ-RUM-078-44/2018)”

Miejsce i termin składania ofert – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek

nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 16.04.2018 r. do godz. 14.00

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 16.04.2018 r. do godz 14.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 615 /616/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 17.04.2018 r., o godz. 9.00 w świetlicy Szpitala         SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otwarcia ofert.. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

ogloszenie konkursu histopat 078 44 18.doc

szczegółowe warunki histopat 078 44 18 - 1.doc

form+ofertowy histopat 078 44 18.doc

oświadczenie oferenta

zalacznik do form ofertowego pakiet nr 1 078 39 17.xls

zalacznik do form ofertowego pakiet nr 2 078 39 17.xls

zalacznik do form ofertowego pakiet nr 3 078 39 17.xls

Umowa pakiet 1

Umowa pakiet 2

Umowa pakiet 3