szpital baner 4

ZZ-RUM-078-46-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania laboratoryjne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

1.      Pakiet 1 – Badania laboratoryjne mikrobiologiczne wykonywane 24 godziny na dobę 7 dni       w tygodniu dla pacjentów Szpitala i Przychodni SPZOZ MSWiA we Wrocławiu

  1. Pakiet 2 – Badania laboratoryjne inne niż mikrobiologiczne wykonywane w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:00 dla pacjentów Szpitala i Przychodni SPZOZ MSWiA we Wrocławiu
  2. Pakiet 3 – Badania laboratoryjne wykonywane w dni robocze w godzinach 7:30 – 16:00 dla pacjentów Przychodni SPZOZ MSWiA w Jeleniej Górze;
  3. Pakiet 4 – Wymazy w kierunku nosicielstwa Salmonella-Shigella wykonywane w dni robocze dla pacjentów Przychodni SPZOZ MSWiA w Jeleniej Górze.

 

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie http://www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu http://www.spzoz-msw.wroclaw.pl

oraz w Rejestrze Usług Medycznych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17) .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - ..(wpisać numer pakietu (np. Pakiet nr 1); numer postępowania konkursowego:

ZZ-RUM-078-46/2018)”

Miejsce i termin składania ofert – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek

nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 25.04.2018 r. do godz. 15.00

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone              w terminie, jeżeli wpłyną do siedziby Zamawiającego do dnia 25.04.2018 r. do godz 15.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 615 /616/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 26.04.2018 r., o godz. 10.30 w świetlicy Szpitala         SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otwarcia ofert.. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

formularz ofertowy 078 46 18.docx

formularz ofertowy cenowy w exelu 078 46 18.xls

ogloszenie konkursu 078 46 18.doc

oswiadczenie oferenta   078 46 18.doc

szczegółowe warunki 078 46 18.doc

wzór umowy pakiet nr 1 078 46 18.docx

wzór umowy pakiet nr 2 078 46 18.docx

wzór umowy pakiet nr 3 078 46 18.docx

wzór umowy pakiet nr 4 078 46 18.docx

wzór umowy pakiet nr 5 078 46 18.docx

 

Rozstrzygnięcie:

rozstrzygnięcie.pdf