szpital baner 4

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-58/2018 z dnia 11.06.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Badania z zakresu: Badań diagnostycznych EMG – postępowanie nr ZZ-RUM-078-58/2018 - dla pacjentów Zamawiającego – miejsce wykonania na terenie Wrocławia.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie http://www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SPZOZ MSWiA we Wrocławiu http://www.spzoz-msw.wroclaw.pl

oraz w Rejestrze Usług Medycznych SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17) .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - ..(wpisać numer postępowania konkursowego: ZZ-RUM-078-58/2018)”

Miejsce i termin składania ofert – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek

nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 25.06.2018 r. do godz. 10.00

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: SPZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do siedziby Zamawiającego 25.06.2018 r. do godz. 10.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 615 /616/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu25.06.2018 r. o godz. 11.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otwarcia ofert.. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

ogloszenie konkursu 078 58 2018.doc

formularz ofertowy 078 58 2018.doc

oswiadczenie oferenta 078 58 2018.doc

szczegolowe warunki 078 58 17.doc

wzor umowy 078 58 2018.doc

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert:

 

Rozstrzygnięcie.pdf