szpital baner 4

ZZ-K- 1152 - 68-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu dla Poradni Badań Profilaktycznych, dla celów medycyny pracy jednostek służby medycyny pracy, z którymi Udzielający zamówienia zawa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu informuje, że zostaje przedłużony do dnia 19 października 2018 r. do godz. 15.00 termin składania ofert 
w postępowaniu konkursowym ZZ-K-1152-59/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 22.10.2018 r., o godz. 09.00, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

 

ZZ-K- 1152 - 68/2018 Wrocław, 13.09.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

napodstawie - art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.160 ze zm.) i art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2018.1510)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu dla Poradni Badań Profilaktycznych, dla celów medycyny pracy jednostek służby medycyny pracy, z którymi Udzielający zamówienia zawarł umowy, Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.11.2018 r. do 31.12.2019 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiuwww.spzozmswia.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”, w terminie do dnia 19.10.2018 r., do godz. 15.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/. Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 22.10.2018 r., o godz. 09.00, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.15.00, w dniu 19.10.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

ogloszenie konkursu  ofert.doc

szczegolowe warunki konkursu.doc