szpital baner 4

piątek 16 listopad 2018

ORDYNATOR ODDZIAŁU URAZOWO ORTOPEDYCZNEGO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Ołbińska 32 we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

ORDYNATORA ODDZIAŁU URAZOWO - ORTOPEDYCZNEGO

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych
w § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. 2018.393).

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA,
ul. Ołbińska 32 we Wrocławiu,

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA,

ul. Ołbińska 32,

50-233 Wrocław

z dopiskiem "Konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Urazowo - Ortopedycznego" oraz swoim nazwiskiem, imieniem, adresem do korespodencji i numerem telefonu kontaktowego.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu, ul.Kazimierza Wielkiego 45, 30 dni od daty upływu składania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Śródmieście pod numerem KRS 0000104928, NIP: 898-18-03-575, REGON: 930856126.

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora wskazany w ust.1) lub poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Urazowo – Ortopedycznego na podstawie art. 6 ust 1b RODO i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym
w zgodzie celu.

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu
w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich/innych firm.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Państwo aplikowali lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 m-cy w celu przyszłych rekrutacji.

7) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Państwo są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa mogą Państwo skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

8) W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO)

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018.393) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

ogloszenie konkursu..pdf