szpital baner 4

ZZ-RUM-078-142-2018 Lekarskie konsultacje specjalistyczne dla pacjentów Szpitala, Badania psychologiczne kierowców, badania psychofizyczne oraz ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, Lekarskie konsultacje specjalistyczne

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-142/2018 z dnia 29.10.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

  1. Pakiet nr 1 - Lekarskie konsultacje specjalistyczne dla pacjentów Szpitala – miejsce wykonania na terenie Wrocławia

  2. Pakiet nr 2 - Badania psychologiczne kierowców, badania psychofizyczne oraz ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie - miejsce świadczenia usług: Jelenia Góra

  3. Pakiet nr 3 - Lekarskie konsultacje specjalistyczne: endokrynologiczne, gastrologiczne, reumatologiczne, urologiczne, okulistyczne i laryngologiczne wraz z badaniami audiometrycznymi, alergologiczne oraz testy skórne z zakresu medycyny pracy i dla potrzeb orzecznictwa komisji lekarskich - miejsce świadczenia usług: Wrocław

  4. Pakiet nr 4 - Lekarskie konsultacje specjalistyczne kardiologiczne i badania diagnostyczne: EKG, USG serca, próba wysiłkowa z zakresu medycyny pracy miejsce świadczenia usług:Jelenia Góra

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - ..(wpisać numer pakietu (np. Pakiet nr 1); numer postępowania konkursowego:

ZZ-RUM-078-142/2018)”

Miejsce i termin składania ofert w zakresie Pakietu nr 1, 2, 3, 4Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 19.11.2018 r. do godz. 14.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty we wszystkich pakietach można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Zamawiającego do dnia 19.11.2018 r. do godz. 14.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 615 /616/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu20.11.2018r., o godz. 11.00w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

ogloszenie konkursu 078 2018 pop.doc

szczegolowe warunki 078 2018 pop.doc

formularz ofertowy  pakiet nr 1.doc

Formularz ofertowy pakiet nr 2.odt

Formularz ofertowy pakiet nr 3.odt

Formularz ofertowy pakiet nr 4.odt

wzor umowy pakiet nr 1.doc

wzor umowy pakiet nr 2.doc

wzor umowy pakiet nr 3.doc

wzor umowy pakiet nr 4.doc

oświadczenie oferenta

ROZSTRZYGNIĘCIE:

rozstrzygniecie.pdf