szpital baner 4

ZZ-K- 1152 - 88-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu informuje, że zostaje przedłużony do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 14.00 termin składania ofert
w postępowaniu konkursowym ZZ-K-1152-88/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

 

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 14.30, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

 

 

 

Wrocław, 10.12.2018 r.

ZZ-K- 1152 – 88/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.2190) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2018.1510 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.03.2019 r. do 31.12.2025 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzone napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznymz jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu”, w terminie  do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 14.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/. Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu  15 lutego 2019 r. do godz. 14.30, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.14.00, w dniu 15.02.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

szczegolowe warunki konkursu.doc