szpital baner 4

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-2/2019 z dnia 09.01.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Pakiet nr 1 - Badania z zakresu ULTRASONOGRAFII - dla pacjentów Szpitala i Przychodni we Wrocławiu i w Jeleniej Górze – miejsce wykonania na terenie Wrocławia/Jeleniej Góry;

Pakiet nr 2 - Światłolecznictwa terapeutycznego (kabina lub płyta emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fototerapii lub fotochemioterapii, elektrokoagulacji, kriochirurgiidla pacjentów Zamawiającego – miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry

Pakiet nr 3 - Badania audiometryczne i konsultacje laryngologiczne w ramach medycyny pracy dla osób skierowanych z Przychodni w Jeleniej Górze – miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry

Pakiet nr 4 - Badania DENSYTOMETRYCZNE dla pacjentów Zamawiającego – miejsce wykonania na terenie Wrocławia;

Pakiet nr 5 - Badania MAMMOGRAFICZNE dla pacjentów Zamawiającego – miejsce wykonania na terenie Wrocławia;

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - ..(wpisać numer pakietu (np. Pakiet nr 1); numer postępowania konkursowego:

ZZ-RUM-078-142/2018)”

Miejsce i termin składania ofert w zakresie Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 22.01.2019 r. do godz. 10.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty we wszystkich pakietach można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Zamawiającego do dnia 22.01.2019 r. do godz. 10.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 615 /616/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu22.01.2018r., o godz. 11.00w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

formularz ofertowy Pakiet nr 1.doc

formularz ofertowy Pakiet nr 2.doc

formularz ofertowy Pakiet nr 3.doc

formularz ofertowy Pakiet nr 4.doc

formularz ofertowy Pakiet nr 5.doc

oswiadczenie oferenta 078 2019.doc

szczegolowe warunki 078 2019.doc

wzor umowy pakiet 1a, 1b.doc

wzor umowy pakiet 1c.doc

wzor umowy Pakiet nr 2.doc

wzor umowy Pakiet nr 3.doc

wzor umowy Pakiet nr 4.doc

wzor umowy Pakiet nr 5.doc

Rozstrzygnięcie:

Rozstrzygniecie.pdf