szpital baner 4

niedziela 8 grudzień 2019

ZZ-RUM-078-42-2019 Badania z zakresu POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ, Badania z zakresu SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-42/2019 z dnia 20.02.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1510 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Pakiet nr 1 - Badania z zakresu POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ - dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu miejsce wykonania na terenieWrocławia;

Pakiet nr 2 - Badania z zakresu SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ – dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu– miejsce wykonania na terenie Wrocławia

Zmianie ulega:

 

- z postępowania konkursowego zostaje wyłączony pakiet 2b - Badania z zakresu SCYNTYGRAFII  NARZĄDOWEJ dla pacjentów Szpitala we Wrocławiu - badania udzielane  w siedzibie Wykonawcy – we Wrocławiu.

 

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - ..(wpisać numer pakietu (np. Pakiet nr 1a); numer postępowania konkursowego:

ZZ-RUM-078- 42/2019)”

Miejsce i termin składania ofert w zakresie Pakietu nr 1, 2Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 12.03.2019 r. do godz. 10.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty we wszystkich pakietach można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Zamawiającego do dnia 12.03.2019 r. do godz. 10.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 615 /616/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu12.03.2018r., o godz. 11.00w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

formularz ofertowy pet  03 2019 1

formularz ofertowy scyntygr  03 2019

oswiadczenie oferenta 03 2019

szczegolowe warunki 03 078 2019

wzor umowy pet pakiet 1a 03 2019

wzor umowy pet pakiet 1b 03 2019

wzor umowy scyntygrafia pakiet 2a 03  2019-1

Rozstrzygnięcie