szpital baner 4

ZZ-RUM-078-64-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania z zakresu KRIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ

DOKONANO ZMIANY W OGŁOSZENIU, ZAKRES ZMIAN MOŻNE PODEJRZEĆ TU: LINK

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-64/2019 z dnia 13.05.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1510 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Zabieg KRIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ

– postępowanie nr ZZ-RUM-078-64/2019- dla pacjentów Zamawiającego – miejsce wykonania na terenie Wrocławia.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie http://www.spzoz-msw.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SPZOZ MSWiA we Wrocławiu http://www.spzoz-msw.wroclaw.pl

oraz w Rejestrze Usług Medycznych SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17) .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - ..(wpisać numer postępowania konkursowego: ZZ-RUM-078-64/2019)”

Miejsce i termin składania ofert – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek

nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 10.06.2019 r. do godz. 10.00

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: SPZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do siedziby Zamawiającego do dnia 10.06.2019 r. do godz. 10.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 615 /616/.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu10.06.2019 r. o godz. 11.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otwarcia ofert.. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert. 

szczegółowe warunki

szczegółowe warunki po zmianie

wzór umowy

wzór umowy po zmianie

oświadczenie oferenta

formularz ofertowy

formularz oferty po zmianie

Rozstrzygnięcie