szpital baner 4

ZZ-K- 1152 - 55-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w oddziałach szpitalnych Udzielającego zamówienia - pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Wrocław, 01.08.2019 r.

ZZ-K- 1152 – 55/2019

napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.2190 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2018.1510 ze zm.).

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w oddziałach szpitalnych Udzielającego zamówienia - pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 28.08.2019 r. do 31.12.2021 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiuwww.spzozmswia.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych - pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.”, w terminie do dnia 19.08.2019 r., do godz. 14.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 19.08.2019 r., o godz. 14.30, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.14.00, w dniu 19.08.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów dotyczących konkursu ofert.

 

Szczegółowe warunki