szpital baner 4

ZZ-K- 1152 - 8-2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 20.02.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu informuje, że zostaje przedłużony do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 14.00 termin składania ofert
w postępowaniu konkursowym ZZ-K-1152-8/2020 - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu dla Poradni Badań Profilaktycznych, dla celów medycyny pracy jednostek służby medycyny pracy, z którymi Udzielający zamówienia zawarł umowy, Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej – poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 20.03.2020 r., o godz. 14.30, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

 

ZZ-K- 1152 - 8/2020 Wrocław, 17.01.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

napodstawie - art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018.2190 ze zm.) i art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019.1373 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu pacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami, w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celów medycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacji wojskowej - poborowym oraz osobom zatrzymanym przez policję, ABW, straż graniczną lub osadzonym w areszcie śledczym/zakładzie karnym.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiuwww.spzozmswia.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert w zakresie badań okulistycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”, w terminie do dnia 20.03.2020 r., do godz. 14.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 20.03.2020 r., o godz. 14.30, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.14.00, w dniu 20.03.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów dotyczących konkursu ofert.

 

 

Szczegółowe warunki