szpital baner 4

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-44/2020 z dnia 9 marca 2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Pakiet 1 – Badania laboratoryjne mikrobiologiczne wykonywane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu dla pacjentów Szpitala i Przychodni SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Pakiet 2 – Badania laboratoryjne inne niż mikrobiologiczne wykonywane w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:00 dla pacjentów Szpitala i Przychodni SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Pakiet 3 – Badania laboratoryjne wykonywane w dni robocze w godzinach 7:30 – 16:00 dla pacjentów Przychodni SP ZOZ MSWiA w Jeleniej Górze;

Pakiet 4 – Badania laboratoryjne mikrobiologiczne - w kierunku Mycobacterium tuberculosiswykonywane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu dla pacjentów Szpitala i Przychodni SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Pakiet 5 – Badania laboratoryjne w kierunku Legionellozy wykonywane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu dla pacjentów Szpitala i Przychodni SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzozmswia.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - (wpisać numer postepowania i nr pakietu; numer postępowania konkursowego: ZZ-RUM-078-44/2020, Pakiet nr…. )”

Miejsce i termin składania ofert – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14, do dnia 06.04.2020 r. do godz. 11.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty można przesłać drogą pocztową na adres Udzielającego Zamówienie: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia do dnia 06.04.2020 r. do godz. 11.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 739

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 06 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni roboczych od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19,  uprzejmie prosimy o rozważenie nieuczestniczenia w otwarciu ofert. Nasz apel podyktowany jest troską o Państwa zdrowie.

 

Formularz ofertowy - poprawna wersja

Szczegółowe warunki

Wzór umowy pakiet 1 i 5

Wzór umowy pakiet 2

Wzór umowy pakiet 3

Wzór umowy pakiet 4

Konkurs - odpowiedzi na pytania 

Oświadczenie Oferenta