szpital baner 4

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-127/2020 z dnia 21.05.2020 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2020 r. poz. 2950 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

„Konkurs ofert - Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.spzozmswia.wroclaw.pl. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzozmswia.wroclaw.pl oraz w Rejestrze Usług Medycznych  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 7.30 – 15.00 (budynek 3 , 1 piętro, pok. 17).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonych napisem „Konkurs ofert - Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”. Postępowanie konkursowe  ZZ-RUM-078-127/2020 ”

Miejsce i termin składania ofert – Sekretariat SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 09.06.2020 r. do godz. 11.00.

Poza wyżej opisanym sposobem dostarczenia oferty we wszystkich pakietach można przesłać drogą pocztową na adres Zamawiający: SP ZOZ MSW we Wrocławiu 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32 i będą one traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Zamawiającego do dnia do dnia 09.06.2020 r. do godz. 11.00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Bożena Aniśkowicz tel. 071/79 84 739 / 617 /.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 09.06.2020 r., o godz. 12.00 w świetlicy Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otwarcia ofert.. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert oraz do  przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg  i protestów dotyczących konkursu ofert.

Ogloszenie konkursu

Szczegółowe warunki

Oświadczenie oferenta

Formularz oferty

Wzór umowy

Wyniki