szpital baner 4

Wrocław, 19.06.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu informuje, że zostaje przedłużony do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 14.00 termin składania ofert
w postepowaniu konkursowym ZZ-K-1152-38/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

 

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 17.07.2020 r., o godz. 14.30, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32.

ZZ-K- 1152 – 38/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2020.295 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019.1373 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty będą udostępnione oferentom od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu www.spzoz-msw.wroclaw.pl lub w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, w godzinach 8.00 – 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzone napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Internistycznym”, w terminie do dnia 19.06.2020 r., do godz. 14.00, w Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, kontakt z p. Zertiną Plutą tel. 071/79 84 682 /614/, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 19.06.2020 r., o godz. 14.30, w świetlicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy
ul. Ołbińskiej 32.

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu do godz.14.00, w dniu 19.06.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów dotyczących konkursu ofert.

Szczegółowe warunki konkursu