szpital baner 4

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych,
o specjalności internista.

Wymagania:

Lekarzem sądowym może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;

  3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

  4. ma nieposzlakowana opinię;

  5. uzyskała rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej;

  6. posiada tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Ponadto przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego, kandydat na lekarza sądowego musi złożyć oświadczenie, iż:

  1. jest świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy;

  2. nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Kandydatury należy zgłaszać do Dolnośląskiej Izby lekarskiej we Wrocławiu.