szpital baner 4

Wrocław, 03.04.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,
50-233 Wrocław zatrudni od zaraz na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku księgowej/księgowego w Dziale Finansowym / Sekcja Analiz Ekonomicznych i Kosztów

Wymagania:

 • wykształcenie średnie,

 • znajomość przepisów prawnych w zakresie związanym z wykonywaną pracą,

 • dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość,

 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel;

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • znajomość systemu KS-FKW (Kamsoft) dobrze widziana,

 • min 3 lata doświadczenia w księgowości

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • dekretowanie i księgowanie faktur zakupu materiałów i usług ewidencjonowanych bezpośrednio w koszty, sporządzanie dowodów PK i innych dowodów wewnętrznych,

 • pozyskiwanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych niezbędnej
  do prawidłowego rozliczania kosztów,

 • bieżące zasilanie modułu kosztowego w dane z otrzymanych zestawień i wykazów,

 • miesięczne rozliczanie kosztów pośrednich i przenoszenie kosztów ośrodków pomocniczych na ośrodki finalne zgodnie z przyjętymi etapami,

 • miesięczne sporządzanie kalkulacji wynikowych dla poszczególnych ośrodków,

 • opracowywanie wszelkich analiz kosztowych wynikających z bieżących potrzeb zakładu,

 • kalkulowanie kosztów badań oraz procedur i współpraca przy przygotowaniu cennika udzielanych odpłatnie badań, zabiegów i konsultacji,

 • księgowanie kosztów wymagających rozliczenia w czasie "rozliczenia międzyokresowe kosztów",

 • w przypadku konieczności zastępstwo pozostałych pracowników Sekcji Analiz Kosztów oraz Sekcji Księgowości.

Osoby zainteresowane proszone są o kontrakt z Panią Martą Turczyk-Śniegoń – Głównym Księgowym pod nr tel. 071/79 84 606 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Panią Magdaleną Chaharyn – p.o. Zastępcy Głównego Księgowego
(e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod nr telefonu71/79 84 614 (682) (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli. Jednocześnie informujemy, że dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018.1000)”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu (dalej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu), ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor mgr Agata Lisiewicz-Kaleta.

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • ul. Ołbińska 32 50-233 Wrocław z dopiskiem IOD

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

___________________________________

1 Art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00 - 193 Warszawa);

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.