szpital baner 4

tryb zamówienia:

   Przetarg nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na:  Dokończenie zadania pn.: Przebudowa bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ MSW - etap III wraz z przebudową części pomieszczeń na potrzeby myjni i sterylizatorni (powtórka)
 termin składania ofert:  do dnia 15.02.2017r godz. 10:00 pok. 96, III piętro, Czerwony budynek
wynik postępowania:  rozstrzygnięto 01.03.2017r,

ogłoszenie

SIWZ

dokumentacja techniczna

wzór umowy

wizja lokalna

zmiana terminu składania i otwarcia ofert

wyjaśnienia SIWZ

załączniki do wyjaśnień SIWZ

wyjaśnienia SIWZ

informacja z otwarcia ofert

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty