szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-4/17 Dostawa implantów ortopedycznych dla oddziału urazowo – ortopedycznego

 

tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na: Dostawę implantów ortopedycznych dla oddziału urazowo – ortopedycznego
 termin składania ofert:  do dnia 04.04.2017r godz. 10:00 pok. 96, III piętro, Czerwony budynek
wynik postępowania:  

ogłoszenie

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZP 4_17 wyniki strona www