szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-11/17 Dostawy wyrobów medycznych dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Dostawy wyrobów medycznych dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

termin składania ofert: do dnia 09.06.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

wynik postępowania:

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie internet

Ogłoszenie DUUE 2017-OJS085-165326-pl

SIWZ wyroby medyczne

Załącznik nr 2 Oferta cenowa_wyroby medyczne

JEDZ_Dostawy wyrobów medycznych

Jednolity Europejski Dokument Zamowienia instrukcja

Projekt umowy dostawy wyrobów medycznych

ZP 11 17 Wyjaśnienia dla wykonawców_01.06.2017

Modyfikacja projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.06.2017r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert