szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-11/17 Dostawy wyrobów medycznych dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

1. tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

2. zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

3. zamówienie na: Dostawy wyrobów medycznych dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

4. termin składania ofert: do dnia 09.06.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

5. wynik postępowania: 

12.07.2017r. - unieważnienie postępowania w zakresie Zadań nr: 7, 11, 16, 27, 49, 63, 64 

20.07.2017r. - wyniki część I - Zadania nr: 1, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 41, 44, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 61

28.07.2017r. - wyniki część II - Zadania nr: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 21, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 58 ,59, 60, 62

 

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie internet

Ogłoszenie DUUE 2017-OJS085-165326-pl

SIWZ wyroby medyczne

Załącznik nr 2 Oferta cenowa_wyroby medyczne

JEDZ_Dostawy wyrobów medycznych

Jednolity Europejski Dokument Zamowienia instrukcja

Projekt umowy dostawy wyrobów medycznych

ZP 11 17 Wyjaśnienia dla wykonawców_01.06.2017

Modyfikacja projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.06.2017r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zad. 7, 11, 16, 27, 49, 63, 64 

WYNIKI CZĘŚĆ I

WYNIKI CZĘŚĆ II