szpital baner 4

 
 

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

Zamówienie na:

ZZ-ZP-2375-14/17 „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nn zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”

Termin składania ofert:

30.06.2017r. do godz. 1000

Siedziba Zamawiającego w Sekcji zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert na 07.07.2017r. do godz. 1000

Zmiana terminu składania ofert na 18.07.2017r. do godz. 1000

Zmiana terminu składania ofert na 18.08.2017r. do godz. 1000

Zmiana terminu składania ofert na 18.09.2017r. do godz. 1000

Zmiana terminu składania ofert na 25.09.2017r. do godz. 1000

Zmiana terminu składania ofert na 26.09.2017r. do godz. 1000

Wynik postępowania:

30.10.2017r.
 
 
 
 
 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP_14 stacja transformatorowa