szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-17/17 Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Dostawy materiałów laboratoryjnych i odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

termin składania ofert: do dnia 21.09.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

nowy termin składania ofert: do dnia 26.09.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

nowy termin składania ofert: do dnia 29.09.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

nowy termin składania ofert: do dnia 04.10.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony 

wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięto dnia 31.10.2017r.

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie internet

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

SIWZ

druk JEDZ

instrukcja JEDZ

załącznik 2.1 ae

załącznik 2.1 f

załącznik 2.2 a

załącznik 2.2 b

załącznik 2.3 a

załącznik 2.3 b

załącznik 2.4 a

załącznik 2.4 b

załącznik 2.5 a

załącznik 2.5 b

załącznik 2.6 ae

załącznik 2.6 f

załącznik 2.7 a

załącznik 2.7 b

załącznik 2.8

załącznik 2.9 a

załącznik 2.9 b

załącznik 2.9 c

załącznik 2.10

załącznik 2.11

wzór umowy dostawy

wzór umowy dzierżawy

wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z 13.09.2017r

modyfikacja SIWZ z 15.09.2017r.

nowy załącznik 2.6 ae

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert 

zmiana ogłoszenia

wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z 21.09.2017r.

Zmiana_Pakiet II załącznik 2.2a

Zmiana_Pakiet X załącznik 2.10

zmiana ogłoszenia 21.09.2017

Ogłoszenie przesłane do DUUE

modyfikacja SIWZ_27.09.2017

Pakiet IV załącznik 2.4a modyfikacja

Pakiet V załącznik 2.5a modyfikacja

zmiana ogłoszenia 27.09.2017

zmiana ogłoszenia DUUE

Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.10.2017r.

Wyniki

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

m.