szpital baner 4

niedziela 8 grudzień 2019

ZZ-ZP-2375-18/17 Usługa wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu dostosowania do wymogów obowiązującego prawa

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
 
Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
 
Zamówienie na: ZZ-ZP-2375-18/17 Usługa wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu dostosowania do wymogów obowiązującego prawa
 
Termin składania ofert: 05.09.2017r. do godz. 1000  Siedziba Zamawiającego w Sekcji zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony
 
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na: 11.09.2017r. do godz. 1000 
 
Wynik postępowania:  25.10.2017r.
 
 
 
UWAGA!
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w dwóch terminach:
I termin – 25.08.2017r. godz. 10:00
II termin – 29.08.2017r.godz. 10:00
Dokonanie wizji lokalnej w innym terminie należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego tel. 71 798 46 10).
 
UWAGA!
Zamawiający udostępni pomieszczenia na poziome piwnic, celem zlokalizowana central wentylacyjnych projektowanego OAiIT. Udostępnienie odbędzie się w dniu 04.09.2017 r. Wykonawcy zainteresowani udostępnieniem proszeni są o stawienie się w powyższym terminie o godzinie 13:00 w Świetlicy znajdującej się Budynku Administracji nr 3 Szpitala.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przywiduje przeniesienie central wentylacyjnych na zewnątrz budynku.

 
Dokumenty do pobrania:
 
 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZP_18 Zawiadomienie o wyborze oferty