szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-19/17 Dostawa produktów leczniczych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
 
Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
 
Zamówienie na: ZZ-ZP-2375-19/17 Dostawa produktów leczniczych
 
Termin składania ofert: 17.10.2017r. godz. 1000  Siedziba Zamawiającego w Sekcji zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony
 

UWAGA! 

Nowa siedziba Sekcji zamówień publicznych - pokój nr 97 III piętro Budynek Czerwony.

Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w Sekcji zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony, w terminie do dnia 17.10.2017r.do godz. 1000

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 17.10.2017r. o godz. 1100 na świetlicy (w Budynku Administracji nr 3).  


 Wynik postępowania: 30.11.2017r.
 
 
Dokuemnty do pobrania:
 
 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wyniki postępowania ZZ-ZP-2375-19/17