szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-20/17 Dostawy sprzętu medycznego i mebli medycznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Dostawy sprzętu medycznego i mebli medycznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni

termin składania ofert: do dnia 03.10.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

UWAGA!    Zmiana terminu składania ofert na 06.10.2017r. do godz. 1000  Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

UWAGA! WIZJA LOKALNA!

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 29.09.2017r. godz. 12.00. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia proszeni są o stawienie się w danym terminie o godzinie 12:00 w Świetlicy znajdującej się Budynku Administracji nr 3 Szpitala.

 

UWAGA!    Zmiana terminu składania ofert na 11.10.2017r. do godz. 1000  Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

 

wynik postępowania:  postępowanie rozstrzygnięto dnia 24.10.2017r.

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie internet

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

SIWZ

druk JEDZ

instrukcja JEDZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienia dla Wykonawców 27.09.2017

zmiana ogłoszenia 27.09.2017

Zmiana ogłoszenia_wysłane do DUUE_27.09.2017

Wyjaśnienia dla Wykonawców 04.10.2017

zmiana ogłoszenia 04.10.2017

notice 04.10.2017

Informacja z otwarcia ofert ZP_20

wyniki

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.