szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-21/17 Modernizacja central tlenu i sprężonego powietrza

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Modernizacja central tlenu i sprężonego powietrza

termin składania ofert: do dnia 13.10.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony 

wynik postępowania:  25.10.2017r.

 

UWAGA! WIZJA LOKALNA!

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w terminie: 03.10.2017r. o godz. 12: 00; miejsce zbiórki -  Świetlica znajdująca się w Budynku Administracji nr 3 Szpitala. 

 

UWAGA! 

Nowa siedziba Sekcji zamówień publicznych - pokój nr 97 III piętro Budynek Czerwony.

Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w Sekcji zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony, w terminie do dnia13.10.2017r.do godz. 1000.

    

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie BZP nr 593740-N-2017 z dnia 2017-09-27

SIWZ_modernizacja źródła gazów

Wzór umowy załącznik nr 1 do SIWZ

Dokumentacja projektowa

Wyjaśnienia dla Wykonawców ZP_21

 

Informacja z otwacia ofert ZP_21 

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZP 21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty