szpital baner 4

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na:  Dostawa wraz z montażem 1szt. fabrycznie nowegoagregatu prądotwórczego na potrzeby SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego

termin składania ofert: do dnia 27.10.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwon

Uwaga!             Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

                         Oferty prosimy złożyć do dnia 30.10.2017r. do godziny 10:00 w Sekcji zamówień publicznych, pok. 97, III piętro,  Budynek Czerwony.

                         Otwarcie ofert odbędzie się 30.10.2017r. o godzinie 12:00  na zasadach określonych w SIWZ 

wynik postępowania:  09.11.2017r.

 

UWAGA! WIZJA LOKALNA!

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w terminie: 23.10.2017r. o godz. 12:00; miejsce zbiórki -  Świetlica znajdująca się w Budynku Administracji nr 3 Szpitala.

Dokonanie wizji lokalnej w innym terminie należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego - Marek Hamkało - Zastępca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego tel.: (+48) 71 79 84 610 w godz. 800-1500

 

Dokumenty do pobrania:

BZP Ogłoszenie nr 600880-N-2017 z dnia 2017-10-19

SIWZ dostawa agregatu prądotwórczego

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 1 do formularza oferty Parametry wymagane

Umowa dostawy i montażu agregatu

Modyfikacja siwz_uzupełnienie dokumentacji

mapa_lokalizacja agregatu

Modyfikacja siwz_wzór umowy

Umowa dostawy i montażu agregatu_modyfikacja 23.10.2017

Wyjaśnienia, zmiana siwz, zmiana ogłoszenia_25.10.2017r.

Załącznik nr 2 do specyfikacji OFERTA_modyfikacja 25.10.2017r.

Załącznik nr 1 OPZ_modyfikacja 25.10.2017r.

Załącznik nr 1 do formularza oferty Parametry wymagane_modyfikacja 25.10.2017r.

Umowa dostawy i montażu agregatu_modyfikacja 25.10.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500049273-N-2017 z dnia 25-10-2017r.

Informacja z otwarcia ofert ZP_22

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty