szpital baner 4

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Dostawę sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

termin składania ofert: do dnia 14.11.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

wynik postępowania:  postępowanie rozstrzygnięto w dniu 24.11.2017r.

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie internet

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

SIWZ

druk JEDZ

instrukcja JEDZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 7 do SIWZ

wyjaśnienia treści SIWZ

modyfikacja treści SIWZ pakiet nr 6

nowy załącznik nr 2 do SIWZ pakiet nr 6

informacja z otwarcia ofert z dnia 14.11.2017r.

wyniki

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.