szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-26/17 Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

termin składania ofert: do dnia 21.12.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

wynik postępowania:  rozstrzygnięto  w dniu 30.01.2018r.

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie internet

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

druk JEDZ

instrukcja JEDZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia treści SIWZ z 20.11.2017r.

wyjaśnienia treści SIWZ z 13.12.2017r.

informacja z otwarcia ofert w dniu 21.12.2017r.

wyniki

UWAGA!

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.