szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-32/17 Dostawa implantów ortopedycznych dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Dostawę implantów ortopedycznych dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

termin składania ofert: do dnia 23.01.2018r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

wynik postępowania: rozstrzygnięto w obrębie pakietu nr 1-11 i 13-20 w dniu 13.02.2018r. oraz w obrębie pakietu nr 12 w dniu 07.03.2018r.

ogłoszenie internet

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzedowym UE

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

druk JEDZ

instrukcja JEDZ

Wyjaśnienia treści SIWZ z 15.01.2018r.

informacja z otwarcia ofert z dnia 23.01.2018r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 wyniki w obrębie pakietu 1-11 i 13-20

wyniki w obrębie pakietu 12