szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-33/17 Dostawa produktów leczniczych i innych

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Dostawa produktów leczniczych i innych

termin składania ofert: do dnia 29.12.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Uwaga! zmiana terminu składania ofert na 04.01.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

 

wynik postępowania: 24.01.2018r.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie BZP nr 634807-N-2017_ 2017-12-20

SIWZ_ZP 33

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Oferty

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.zip

Wzór umowy dostawy_ZP_33

Zmiana terminu przetargu, zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500081707-N-2017 z dnia 28-12-2017 r.

Wyjaśnienia dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert ZP_33 dostawa produktów leczniczych i innych

 UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wyniki postępowania ZZ_ZP-2375_33_17_strona www.pdf