szpital baner 4

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem technologii aglutynacji mikrokolumnowej wraz z dzierżawą sprzętuz podziałem na 7 zadań

Termin składania ofert: do dnia 05.03.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 08.03.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

wynik postępowania:  rozstrzygnięto w dniu 21.03.2018r.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie BZP nr 521998-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

SIWZ_ZP 3_18

Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA

Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie asortymentowo cenowe zadanie 1- 6

Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie asortymentowo cenowe zadanie 7

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy dostawy do zadań 1 do 7

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy dzierżawy do zadania 7

Zał. nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia Grupa kapitałowa 

Zmiana ogłoszenia_Ogłoszenie nr 500044700-N-2018 z dnia 01-03-2018 r.

Wyjaśnienia dla wykonawców ZP_3_18

Załącznik do pytania Wykonawcy_Metodyka - ulotka (bez nazwy Wykonawcy).pdf

Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.03.2018r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 wyniki i unieważnienie postępowania