szpital baner 4

piątek 14 grudzień 2018

ZZ-ZP-2375-4/18 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

termin składania ofert: do dnia 15.03.2018r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

 

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 19.03.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

wynik postępowania:rozstrzygnięto 22.03.2018r.

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zmiana ogłoszenia w BZP

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Nowy załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.03.2018r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wyniki