szpital baner 4

piątek 14 grudzień 2018

ZZ-ZP-2375-5/18 Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem technologii aglutynacji mikrokolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu (powtórka)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem technologii aglutynacji mikrokolumnowej wraz z dzierżawą sprzętuz (powtórka)

Termin składania ofert: do dnia 30.03.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

wynik postępowania:  rozstrzygnięto w obrębie Pakietu nr 2 w dniu 26.04.2018r., unieważniono w obrębie Pakietu nr 1 w dniu 24.05.2018r.

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Zestawienie asotymentowo-cenowe

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy dostawy

Załącznik nr 5 Wzór umowy dzierżawy

Załącznik nr 6 Oświadczenie grupa kapitałowa

Wyjaśnienia SIWZ

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.03.2018r.

 

UWAGA!

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

wyniki w obrębie Pakietu nr 2

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w obrębie Pakietu nr 1