szpital baner 4

sobota 14 grudzień 2019

ZZ-ZP-2375-6/18 Dostawy wyrobów medycznych dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Dostawy wyrobów medycznych dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Termin składania ofert: do dnia 06.04.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

 

Uwaga! zmiana terminu składania ofert na 10.04.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

 

wynik postępowania:  rozstrzygnięto w obrębie Pakietu nr 1-11 i 13-34 w dniu 27.04.2018r. oraz w obrębie Pakietu nr 12 w dniu 11.05.2018r.

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa

Zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie BZP

Wyjaśnienia treści SIWZ z 04.04.2018r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.04.2018r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 wyniki w obrębie Pakietu nr 1-11 i 13-34

wyniki w obrębie Pakietu nr 12