szpital baner 4

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Dostawa wyrobów i materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Termin składania ofert: do dnia 24.05.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

wynik postępowania:  uniewazniono w obrębie Pakietu 5 i 20 w dniu 02.07.2018r.

                                unieważniono w obrębie Pakietu 32, 34, 36, 37, 39, 40 w dniu 12.07.2018

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie internet

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku UE

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

druk JEDZ

instrukcja JEDZ

Wyjaśnienia treści SIWZ z 16.05.2018r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.05.2018r.

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 unieważnienie w obrębie Pakietu nr 5 i 20

Zawiadomienie o unieważnieniu zad. 32, 34, 36, 37, 39, 40

Wyniki_pozostałe zadania